i 143 het vernieuwen en verbeteren van eenige vakken voetpad, en het verbeteren van eenige gedeelten paar- denpad langs den Scheyeningscheweg en de Nieuwe- parklaan het ophalen van koplagen langs den Schevening- scheweg; het maken van schelpenpad langs de Z. W. zijde van den Kranenburgweg tusschen de Laan van Meerder- voort en het Stadhoudersplein, zoomede van een schel penplein op den berm van den Scheveningscbeweg tusschen de Badhuisstraat en de Helmstraat. De Parkweg, de Van-Stolkweg, de geteerde gedeelten van den Duinweg, den Ver-Huëllweg en den Raamweg en de teersteenslagdekken van de Haringkade en den Sparrenweg, werden zooveel noodig hersteld en geheel, en de Dwarsweg, de Hoogeweg en het geteerde gedeelte van den Cremerweg gedeeltelijk overgeteerd. De schelpenpaden op de Amsterdamsche Veerkade, het Hobbemaplein, den weg naar Houtrust, het Jacob- van-Campenplein, de Nieuwe Haven, het Spui, de Stille Veerkade, den Kranenburgweg (N. W. einde), het be- schelpte pleintje vóór de Gemeenteschool aan de Nep- tunusstraat en het koolaschpad tusschen den vuurtoren en de Visschershaven, werden voor zooveel noodig overgeteerd, terwijl de beschelpte middenpaden op de Regentesselaan tusschen den Loosduinscheweg en het Regentesseplein, de schelpenpaden op de Van-Boetzelaer- laan ter weerszijden van de stoom trambaan der H.IJ.S.M. en het beschelpte voetpad naar het terrein in de West- duinen van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding mede geteerd wrerden. Bovendien werden op den Kranenburgweg een ge deelte mozaïkkeibestrating en een gedeelte bestrating van gefundeerde Quenastkeien tweemaal, en een gedeelte Waalklinkerbestrating éénmaal met een mengsel van koolteer en starcoline behandeld. Al deze werken geschieden in eigen beheer. 2°. Wandelplaatsen en plantsoenen. Het onderhoud van de wandelplaatsen en plantsoenen werd, evenals vorige jaren, in eigen beheer uitgevoerd. Het aantal en de soort van de langs de openbare wegen staande boomen is in de volgende staat opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 143