53 44 Gemeld wordt van de school aande Nieuwe Schoolstraat 22a, dat na zeer korten tjjd de achterlijken waren verwijderd de Stevinstraatna 3 maandende Nieuwe Havendwarsstraat 6: na +2 maanden, 2 geplaatst; de Tullinghstraat 2: na eenige maanden, een geplaatst; de Langnekstraat 101een leerling, niet geplaatst, op school gebleven, omdat hy te achterlijk was voor de speciale school, zoodat het onderwijs den hinder moet blijven ondervinden 1de Wouwermanstraat 1 na 2 maanden werden van de 7 candidaten 5 geplaatst; de Hoefkade 101: in de tweede klasse bevindt zich een kind, dat acht, zegge 8, halve jaren in de eerste klasse doorbracht en telkens werd afgewezen voor de school van achterlijken Hier dus eene herhaling van hetgeen op de school aan de Langnekstraat 101 plaats heeft!de Ferdinand Bolstraat 130: na 3 maanden gingen 5 leerlingen naar de school voor achterlijken; de Zusterstraat 121: na 3 maanden; Storten- bekerstraat 10: voor een leerling werd aanvrage gedaan, doch niet geplaatst; een vertrok naar een school teScheve- ningen en is later geplaatst; de Bakkerstraat 59: gemiddelde termijn 2 ii 3 maanden; de Fisherstraat 115: ruim 2 maanden na de aanvrage, van de 4 leerlingen, voor wie plaatsing was verzocht, kon slechts 1 geplaatst wordende Terwesten- straat 105: de meest achterlijken worden niet geplaatst; er verloopen soms 3 jaar voor plaatsing wordt verkregen; de Sirtemastraat 179: voor 4 leerlingen werd plaatsing aange vraagd, doch geen toegelatende Hemsterhuisstraat 2dvan de 6 candidaten werd na 3 maanden 1 vrouwelijke leerling geplaatst; de Roggeveenstraat 2a: voor 2 plaatsing gevraagd, resp. 8 en 11 Maart, einde des jaars nog niet geplaatst; de Van Swindenstraat 14: termijn meer dan een jaar; de Duinstraat 55: 3 achterlijken zyn korten tijd na de aanvrage geplaatsthetzelfde wordt medegedeeld van de Messstraat 3 de Van Damstraat 1. De Sub-Commissie schrijft het volgende op de vraag, hoeveel tijd er verliep tusschen de aanvrage om plaatsing en de plaatsing zelf: Er is veeleer sprake, dat er van een plaatsing na een aanvraag in het geheel niets komt. Hierby zy tevens de aandacht gevestigd op een leemte in de bepalingen. Hoewel de achterlijkheid reeds veel eerder is I te constateeren, moet een achterlijk kind eerst een jaar op VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1434