53 45 school zijn, vóór het door het hoofd kan worden opgegeven, terwijl die opgave plaats moet hebben, vóór 16 Maart van ieder jaar. Nu springt het terstond in het oog, dat kinderen, die 1°. October op school komen en achterlijk blijken te zijn, ook niet eerder dan Maart over een jaar, volgend op de plaatsing, dus na l'/a jaar, opgegeven kunnen worden. Het gevolg is dus, dat de school, den nadeeligen invloed onder vindt, niet alleen gedurende die l>/2 jaar, maar bovendien nog gedurende den tijd, die er verloopt tussehen aanvrage en plaatsing. Deze plaatsing blijft, zooals reeds is gezegd, bovendien dikwijls geheel en al uit. Ook vernam onze Sub commissie nog, dat in den laatsten tijd zelfs aan het hoofd, na ingesteld onderzoek, geen enkel bericht wordt verstrekt. Onhandelbare leerlingen. De sub-commissies deelen omtrent dit onderwerp slechts het volgende mede: School aan de Roggeveenstraat 2a: twee jongens, beiden van 15 jaar, werden voor een week uit de 6e klasse ver wijderd; school aan de Fisherstraat 117: het hoofd was voornemens ten opzichte van één leerling maatregelen te nemen. Samenwerking tussehen school en huis. Van geregelde voeling tussehen de school en het huisgezin kan niet worden ge sproken; meestal moet daartoe de een of andere aanleiding bestaan. Toch heerscht op verreweg de meeste scholen samenwerking met de ouders, die zich echter in verschillen den vorm uit. Periodieke rapporten, volgeschreven cahiers, gemaakte teekeningen geven nu en dan den ouders een kijk op de vorderingen der kinderen. Ook geschiedt dit op enkele scholen door middel van zoogenaamde „correspondentie- boekjes”. Over het houden van „ouderavonden” vermelden de sub commissies dit jaar niets. Samenspreking met ouders komt echter vaak voor. Aanleiding daartoe geven nu eens de gezondheidstoestand der leerlingen, dan weer hun mindere vlijt, soms hun berispelijk gedrag. Op de scholenDuinstraat 55 en Messtraat 3 woonden enkele ouders de zoogen. „examens” aan het eind van den cursus bij, terwijl de VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1435