53 Gebouwen en omgeving. belangen der vertrekkende leerlingen op de school aan de Tullingstraat 2 door ouders en onderwijzers besproken worden. Huisbezoek door de onderwijzers en onderwijzeressen heeft hier en daar plaats. Doch ook klachten over weinige medewerking komen voor. Nog steeds laat de samenwerking, niettegenstaande de moeite van het personeel, veel te wenschen over aan de Ammunitie- haven 10; evenmin heerscht samenwerking aan de Vyzel- straat 121. Aan de De Vliegerstraat 28 kon de belangstelling grooter zjjn. Van de Hoefkade 101 wordt thans medegedeeld, dat de samenwerking tamelijk goed is. In hooge mate heeft de mobilisatie-toestand invloed gehad op dit deel van het Jaarverslag. Vele gebouwen konden door onze sub-Commissies in het laatste halfjaar niet worden bezocht, daar zij door de mili taire autoriteit in beslag waren genomen. Hierdoor kwamen van een aanzienlijk getal scholen nóch over het uiterlijk nóch over het inwendige der gebouwen berichten in. Onderstaande vermeldingen zijn derhalve zeer onvolledig. Een nauwkeurige vergelijking met het vorig jaar is dus niet wel mogelijk. De Commissie hoopt in haar volgend Jaarverslag over meer gegevens te kunnen beschikken. Zij moet zich thans tot het volgende bepalen. Slecht zien de buitenzijden er uit van de scholen aan de: Nieuwe Schoolstraat 22a (hoewel in 1913 geverfd; ver- moedelijk is minder deugdelijk materiaal gebruikt), Van Ravesteynstraat 308 (nu voor de 5de maal als zoodanig gesignaleerd), Korte Lombardstraat 4, Sirtemastraat 179, Van Ostadestraat 249, Roggeveenstraat 2a en de Fisher- straat 115. Matig worden genoemd de buitenmuren van de scholen aan de: Vijzelstraat 121, Pretoriusstraat 95, Schelpkade 43, Bleekerslaan 11, Hoefkade 101, Korte Lombardstraat 11 en de Bakkerstraat 59. 46 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1436