53 50 Hinderlijk geraas bestaat op de volgende scholen: Hemsterhuisstraat 2d (door rytuigen en karrenverbetering gezegd, dat zij slechts matig is en meer lampen geen luxe zou den zyn, terwijl mededegedeeld wordt omtrent de school aan de Duinstraat 55, dat wegens de langere namiddag-schoolty- den betere verlichting van het werkbord aan te bevelen ware. Temperatuur en ventilatie. De verwarming heeft op byna alle scholen plaats door middel van kachels. Van de school aan de Copernicusstraat 159 wordt gemeld dat deze ge schiedt door centrale verwarming. Geklaagd werd over te groote, ondoelmatig gestookte kachels aan de scholen: Lepelstraat 6 en Zuid wal 65. Even als het vorig jaar, werden de lokalen van eerstgenoemde school op het einde van September veel te warm bevonden, terwyl op 13 November in sommige lokalen van laatstge noemde school een temperatuur heerschte van 6870%. Op verscheidene scholen laat de ventilatie te wenschen over. Zoo wordt aan de Nieuwe Schoolstraat 22a geklaagd, dat de ramen tochten en de deuren niet goed sluiten, terwijl aan de Bakkerstraat 59, de Koningin-Emmakade 60 en het Zieken 13 straatrumoer het ventileeren belet. Verder wordt de toestand onvoldoende geacht aan de Ryswykschestraat 157 en aan de Van den Eijndestraat 54, terwijl men voorts van tocht hinder heeft aan: de Ferdinand-Bolstraat 130, de Korte Lombardstraat 4 en het Alexanderplein 14. Aan de Koningin-Emmakade 60 zyn geen tuimelramen behalve in het nieuwe gedeelte, waar er in elk lokaal een is. De sub commissie voor de school aan de Hemsterhuisstraat 2d deelt mede, dat aldaar zooveel mogelijk geventileerd wordt, echter met gering gevolg, wat betreft de benedenlokalen aan de straatzijde, door het gebrekkige ventilatie-systeem. Dit stelsel is, zoolang de school aan die straat ligt, niet te verbeteren. Ventilatie-openingen in de muren overigens het eenig atdoend middel zouden spoedig met straatafval zijn vol gegooid. Reeds nu is vaak de toegang naar de school ver sperd door groente-afval der nabij liggende markt, door mosselschelpen e. d. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1440