53 53 goede sluiting der privaten de atmosfeer in de gangen ver ontreinigd. Geen W.C.’s treft men aan in de Korte Lombard- straat; de privaten zijn niet reukeloos. Aan de Koningin-Emmakade 60 komen in het oude ge deelte de W.C.’s in de lokalen uit; bij voldoende werking der automatische doorspoeling zijn ze ook voldoende reuke loos; dit eerste is ook het geval aan de Bakkerstraat 59. Bij sommige windrichtingen is de atmosfeer onzuiver aan de Duinstraat 55, eveneens aan de Duinstraat 10. Aan deze laatste school wordt het getal privaten (9) voor het groot getal kinderen 403) te gering geacht. Over de school aan de Van Dijckstraat 55a deelt de sub commissie mede: Van 6 lokalen zijn de privaten in de gangen. In 8 lokalen in het lokaal zelf. Al laat de Wet het laatste toe, toch lijkt het de sub.-com. geen gewenschte toestand. Tengevolge van het in gebruik nemen der school aan de Hondiusstraat door militairen kwam geen bericht in omtrent de urinoirs aldaar, die het vorig jaar reden tot klagen gaven. Speelplaatsen. Aangaande dit onderwerp verwijzen onze sub-commissies naar hare mededeelingen van het vorige jaar, die wij daarom onveranderd hier laten volgen: De scholen aan de Korte Lombardstraat 7 en 11 bezitten geen speelplaats. Gedeeltelik (soms voor een klein deel) overdekt zijn slechts de speelplaatsen bij 8 scholen. Voorwaar, een zeer gering getal! Wij herhalen: zelfs bij nieuwgebouwde scholen vindt men geene beschutting tegen regen, wind of felle zon Daar het nut van gedeeltelijke overdekking toch voor de hand ligt, de kosten geen hinderpaal kunnen vormen, be vreemdt het de Commissie in hooge mate, dat bijna overal deze gedeeltelijke overdekkingen ontbreken. Wat is hiervan de reden? Op veel bijzondere scholen treft men ze aan. Te klein ztfn de speelplaatsen aan het Zieken 13, de Ammunitiehaven 10, de Nieuwe Havendwarsstraat 6, de Wouwermanstraat 1, de Korte Lombardstraat 4, de Hem- sterhuisstraat 2d, de Van Swindenstraat 14, den Zuidwal 65, Nieuwe Laantjes 8, de Rijswijkschestraat 157, de Van Dijck straat 55a en de Achterraamstraat 10. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1443