53 58 overwegend, dat wy ook dit jaar hetzelfde euvel moeten vermelden? Van de Schelpkade 43 wordt medegedeeld, dat het wen- scheljjk ware van uit de bovenklassen brandladders naar buiten aan te brengen, daar anders deze klassen zouden verbranden, als de trap in brand stond. Aan de Van Damstraat 1 verdient het plaatsen van bliksem afleiders aanbeveling. Daar het gebouw aan de Van Ostadestraat 249 geheel van hout is, bestaat er geen gering brandgevaar, al zijn er twee brandkranen met slang. Nooddpuren, thans nog niet aanwezig, zullen vermoedelijk gemaakt worden. Aan de Van Dij ck straat 55a zijn veel verbeteringen aan gebracht, b.v. naar buiten draaiende deurenmaar by werkelijk gevaar zou de hoofduitgang door de houten trap veel te nauw zijn. Op de school aan de Nieuwe Haven dwarsstraat no. 6 is echter slechts één uitgang voor al de klassen, die zich op 3 verdiepingen bevinden. Op die aan de N. Havendwarsstraat 4 zijn verbindingsdeuren met de aangrenzende school. Op sommige plaatsen zyn eternit- platen aangebracht. De buitendeuren slaan naar buiten open. In 2 minuten is degeheele school ontruimd. Aan de Ferdinand- Bolstraat 130 ware een bliksemafleider gewenscht. In de school aan de Hondiusstraat no. 76, die geheel van hout is, bevindt zich wel een groote brandslang, die echter niet door het hoofd mag worden gebruikt, zoodat in geval van brand er moet gewacht worden, totdat de brandweer aanwezig is. De Sub-Commissie in de 11de Afdeeling schrijft aangaande de Lijnbaan 38: Aan de turf bergplaats is een branddeur aangebracht, maar het dak daarvan is de overloop van de trap, die van hout is; zoodoende is de branddeur een wellicht schadelijke zaak. Geen maatregelen tegen brand gevaar zijn genomen aan de Korte I^mbartstraat lit de deuren slaan niet naar buiten open, de trappen zyn van hout, er is geen brandtrap en ook geen brandrol. Verbeterd is de toestand aan de Zusterstraat 121, daar de deur naar de speelplaats naar buiten openslaand gemaakt is; asbestplaten zijn onder de kachelplaten aangebracht en VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1448