1 53 59 tegen de deur van het kooklokaal (Herhalingsschool). Een slang met spuit is aanwezig aan de Pretoriusstraat 95. Blusschingsmiddelen zijn zoo goed als niet aanwezig aan de Bleekerslaan 11. Hoewel aan de Korte Lombardstraat 4 de deuren zijn veranderd in naar buiten openslaande, is de toestand toch nog niet geheel veilig. Ook de deur van de bewaarplaats van brandstoffen is brandvrij gemaakt. Op iedere verdieping aan de Fisherstraat 117 bevindt zich een ijzeren branddeur, die toegang geeft tot een af zonderlijke brandtrap. Van de Bakkerstraat 59 wordt bericht, dat belendend aan de school (westzijde der speelplaats) er een groote bergplaats van hout is. Bij eventueelen brand aldaar zou geen ontruiming langs de speelplaats kunnen geschieden. Alleen slechts door de deur aan de Bakkerstraat. Anders kan de ontruiming in l’/2 minuut plaats vinden. Over de Koningin-Emmakade 60 wordt gemeld, dat de bergplaats voor cokes op de speelplaats is, maar turf- en vuurmakers in de gangen der school worden geborgen, geen brand slangen en met betrekking tot de Fisherstraat 115 deelt men mede, dat hoewel het brandgevaar, wat het gebouw zelf betreft, zeer gering is, echter geen brandslangen en geen bliksemafleider worden aangetroffen. Een brandtrap voor de bovenlokalen zou aan de Ter- westenstraat 105 het brandgevaar verminderen. Een brand stof bergplaats vindt men onder de trap aan het Alexander- plein 14een brandtrap naar de speelplaats ware wenschelijk. Aan de Roggeveenstraat 2a zou een verbindingsdeur tusschen een bovenlokaal en de oude ambtswoning het gevaar aan merkelijk beperken. Het brandsignaal is aan de Vliegerstraat 28 niet overal goed hoorbaar; in de hoogste klasse had men by de proef neming onder de zangles het signaal niet vernomen, daarom zou het gewenscht zyn, een electrisch alarmsein in ieder lokaal te kunnen geven. Aan de Duinstraat 10 zijn de kolenhokken brandvrij gemaakt. Voorgesteld is’door het hoofd der school aan de Duinstraat 55, om boven een branduitgang te maken naar het dak van de speelplaats. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. i SS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1449