53 Meubilair. Wat het uiterlyk der schoolbanken aangaat, hieromtrent wordt gemeld, dat zij verveloos zyn in het oude gedeelte der school aan de Nieuwe Schoolstraat 22a. Nog steeds zien de banken in de school aan de Vinkensteyn- straat er onooglyk uit, wyl het vernis vermoedelyk van slechte qualiteit is geweest. Aan de Pretoriusstraat 95 zyn de banken voor het meerendeel verveloos. Enkele banken aan de Bakkerstraat 59 zyn 5 nog vrij haveloos. Over het soort der banken deelt de sub-commissie in de Eerste Afdeeling mede, dat in de Atjehstraat 31 (burger school voor meisjes) de banken niet voldoen, omdat 1°. de Aan de Messstraat 3 zou een yzeren brandtrap naar buiten zeer wenschelijk zijn voor de circa 100 kinderen der 2de verdieping, daar 10 minuten gemoeid zyn voor het uitlaten der leerlingen van de 1ste verdieping. In de school Van Beuningenstraat 201 zyn alle maatregelen afdoend genomen. Algemeen worden tegenwoordig oefeningen in het snel verlaten der schoollokalen na het geven van het brand- signaal gehouden. Aanbeveling zou het echtei’ verdienen, wanneer niet de gewone schoolbel tot het signaleeren werd gebruikt, doch een bijzondere schel, daar het is voorge komen, dat het personeel in de meening verkeerde, dat by het geven van brandalarm tegen den pauzetijd het uurwerk van het hoofd dien dag bijzonder vóór liep, deze zich dus beslist in den waren tyd vergiste en daarom in ’t geheel geen haast maakte, om de klasse met de leerlingen te verlaten! Bij een effectieven brand zouden op deze wijze ongelukken niet te voorkomen zyn. Proefondervindelijk is bewezen, dat gemiddeld de geheele school in den tijd van 3 minuten ontruimd kan zyn. Aan de Amalia-van Solmsstraat had men slechts 40 seconden noodig, aan de Kerkstraat 13: l'/2 minuut, aan hetRyswijk- sche Plein 38, de Van Merlenstraat 67 en de Bakkerstraat: l1/2 a 2 minuten. Eén school vertoont een byzonder sterke afwyking van deze getallen, n.l. die aan de Messstraat 3, waar men eerst na 13 minuten alte klassen buiten had. I 60 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1450