53 62 1 Schoolborden. De toestand der borden is dit jaar vrij goed aan de Bakkerstraat 59. Gebrekkig worden de borden ge noemd aan de Terwestenstraat 105. Moeilijk te hanteeren voor het gebruik aan beide zijden zijn zij aan de Roggeveen straat 2a. Voorts wordt niets naders omtrent de schoolborden vermeld. Leermiddelen Behoudens een enkele uitzondering, zijn er op de openbare lagere scholen voldoende leermiddelen aan wezig, die over het algemeen van goede qualiteit zijn. Op de school aan de Schelpkade 43 zijn evenwel platen en kaarten in niet voldoend getal aanwezig, terwijl van de school aan de Nieuwe Havendwarstraat 4 wordt vermeld, dat de leesboeken in slechten toestand verkeeren. Nog onvoldoende wordt de hoeveelheid leermiddelen ge noemd, die op de nieuwe burgerschool aan de Paulus-Buys- straat 51 aanwezig is. Vooral die voor natuurkennis, teekenen en lezen eischt aanvulling. Verschillende uitgaven van hetzelfde boekje, of uitgaven van leesboekjes in eenzelfde klasse, leveren bezwaren op aan de scholen: Messstraat 3 en Van Beuningenstraat 201, terwjjl op die aan de Duinstraat 10 na 1 September aan merkelijk bezuinigd wordt op aanschaffing en onderhoud van leermiddelen. Over de qualiteit wordt geklaagd aan de Kerkstraat 13, waar de nieuwe teekenboeken te wenschen overlaten, welke klacht wij reeds in ons vorig Jaarverslag vermeldden. Ongunstig is de toestand aan de Nieuwe Schoolstraat 22a, wegens den ouderdom van de leermiddelen, terwijl daaren tegen van de school aan de Hoef kade 101 wordt bericht, dat er zoowel over de hoeveelheid als over de qualiteit geen klachten zijn, aangezien langzamerhand aanvulling en ver betering plaats heeft. De zorg, door de onderwijzers aan de leermiddelen besteed, wordt op byna alle scholen voldoende genoemd. Bezwaar ontmoet dit echter aan de Duinstraat 55 wegens de „zeer vuile” handen der leerlingen. Nog wordt door een der sub-commissies het volgende opgemerkt VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1452