53 63 Vooral voor de lagere klassen, waar de kinderen bij het lezen met den wysvinger de woorden aanwijzen, komt het gewenseht voor, dat er dik papier wordt gebruikt, waar op de handen kunnen rusten, alsmede een smal strookje papier, waarmede kan worden aangewezen. Het bewaren der reinheid van de boeken zon hierdoor zeer worden gebaat en ook uit hygiënisch oogpunt is deze maatregel zeer aan te bevelen. „De Commissie blijft zich nog steeds afvragen, of de berekening van de voor het aansehaffen van leermiddelen toegestane soms wel de juiste is. Deze geschiedt nog steeds naar het getal kinderen, dat op iedere school aanwezig is: de scholen met een klein getal leerlingen per klasse ver- keeren daardoor in dit opzicht in vrij ongunstige omstandig heden. Het komt onze Commissie voor, dat een scheiding der gelden, toegestaan voor het aanschaffen der leermiddelen en die, welke voor de schoolbehoeften der leerlingen ver strekt worden, zeer gewenseht is. Met het oog op de gezondheid zou het aanbeveling ver dienen, aan de arme kinderen een sponsedoos (zoolang nog leien worden gebruikt, die de Commissie evenwel zeer gaarne overal door schrijfboeken vervangen zag) en schrijfgereed schap, als griffels, potlooden en pennehouders, benevens een kokertje van gemeentewege te verstrekken. Zoowel uit een hygiënisch als opvoedkundig oogpunt ware dit wensche- lijk. Vele kinderen toch hebben de slechte gewoonte griffels, potlooden, pennehouders naar den mond te brengen. Heeft ieder zijn eigen gereedschap, dan kan er bovendien op worden toegezien, dat dit in orde zij, wraardoor de zin voor orde en netheid ontwikkeld en het kind geleerd kan wor den, dat het voor het hem toebehoorend materiaal in zekeren zin aansprakelijk is”. De Commissie herhaalt te slotte hetgeen zij het vorig jaar heeft gezegd, n.l., dat zij het noodzakelijk acht, dat van alle eigendommen der school, hetzij schoolmeubelen, leermiddelen of schoolbehoeften door het hoofd der school een inventaris worde opgemaakt en bijgehouden, die steeds in de school aanwezig moet zyn”. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1453