53 64 Bijzondere opmerkingen der sub-Commissies. Sub-Commissie in de 2e Afdeeling. Burgerschool aan de Schelpkade 43. De school is te klein, twee klassen zijn gehuisvest in de beneden-suite van een particuliere woning in de Balistraat. Sub-Commissie in de 4e Afdeeling. School der 2e klasse aan de Van Damstraat 1. Ten gevolge der mobilisatie is het gebouw dezer school voor militaire doeleinden bestemd en de bevolking thans gevestigd in het schoolgebouw aan de Zusterstraat. In verband hiermede zijn de vragen omtrent het gebouw en het meubilair, enz. onbeantwoord gelaten. Sub-Commissie in de 7e Afdeeling. Burgerschool aan de Frans-Halsstraat 93. Aanteekening op de rubriek: Hinderlijk geraas. Vóór het gebouw, over de geheele breedte daarvan, bevindt zich de speelplaats. Ter afscheiding van de straat is een monumentaal hek aangebraeht, dat evenwel door zijne wijze van samenstelling eene doorloopende invitatie oplevert voor klimgrage jongens; en die komen er velen voorbij. Eigen scholieren zijn er op afgericht, om zich te spenen van de heerlükheid, om zich in bedoeld hek omhoog te werken. Maar andere schooljeugd bedenkt allerlei klimpretjes, die gewoonlijk gepaard gaan met luidruchtigheden, die telkens stoornis in de klassen veroorzaken. Verbetering ware te brengen, door het ijzerwerk tusschen de kolommen (dat wellicht op een ander gemeentewerk te benutten is) te sloopen, en de tusschenstukken als steenen muur vol te metselen, zij het dan ook, dat aan de vroolyk- heid van het uitzicht van uit en op de school, waarop het echter minder aankomt dan op de rust in de klassen, schade worde gedaan. Sub-Commissie in de 9e Afdeeling. School der le klasse aan de Van Dijckstraat 55a. De Heer Jacobs, die verlof had eene benoeming in West- Indië aan te nemen, aanvaardde na een 3 j. afwezigheid, weer zijn betrekking aan deze school. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1454