53 Sub-Commissie in de 15e Afdeeling. School der 2e klasse aan het Kortenbosch 159. M. Mobilisatietoestand. Dientengevolge werd voor deze school het onderzoek zelfs op twee wijzen belemmerd. Was uiteraard een onderzoek omtrent het gebouw niet wel doenlijk, ook wat de school betreft, was het niet mogelijk alle ge- wenschte inlichtingen te verkrijgen, daar het hoofd onder de wapenen is, en het plaatsvervangend hoofd, eerst sinds korten tijd als zoodanig opgetreden, niet van alles nog op de hoogte is. Sub-Commissie in de 20e Afdeeling. School der le klasse aan de Messstraat 3. Het jaarverslag over de school aan de Messstraat no. 3 is uit den aard der zaak zeer aan de oppervlakte gebleven. Niet alleen is deze school tijdelijk ondergebracht in het ge niet zeer gewenschte leerlingen, n.l. Belgische en wel 68. Van dezen is de leerlust over het geheel te roemen, maar ze hebben meestal slecht onderwijs gehad en door hunne veelal gebrekkige kennis van de Ned. taal, kunnen ze het onderwijs niet te best volgen. De klasse-indeeling dezer kinderen leverde eigenaardige moeielijkheden op, en eenmaal in een klasse geplaatst, hadden velen nog moeite om sommige vakken te kunnen volgen, niet alleen Ned. taal, lezen, geschiedenis en aard rijkskunde, maar ook rekenen, dat hun volgens andere methoden onderwezen was, en waarvan ze de in onze taal gestelde vragen niet begrepen. Zelfs de kennis van de Fransche taal, was voor zoover het taalkundig schrijven betreft, zeer gebrekkig, spreken deden ze deze taal, evenals het Duitsch in ’t algemeen zeer goed. Vele kinderen waren dikwijls van Duitsch sprekende ouders uit Antwerpen (diamant werkers,-handelaars). Het behoeft geen betoog, dat deze vlottende bevolking van de school den gang van het onderwijs aanmerkelijk remt, ondanks de pogingen van de onderwijzers, om met het leerplan door te gaan en dit zooveel mogelijk af te werken, en dit natuurlijk nadeelig is voor de oorspronkelijke leer lingen. ■1 66 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. t’i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1456