53 67 4. Algemeene Opmerkingen. a. 2de-klassescholen. Ammunitiehaven 10. 1. urinoirs zijn nog altijd van het verouderde de plafonds der beneden- om het euvel te bouw Duinstraat 10, met alle bezwaren daaraan verbonden (afwyking van het gewone, gebrek aan berging van leer middelen, enz.); niet alleen zijn slechts halve dagen voor het onderwijs beschikbaar, maar ook is inmiddels er onder deze bezwarende omstandigheden een nieuw hoofd opge treden, dat zich nog heeft in te werken in de organisatie. Het aantal leerlingen is dit jaar niet verminderd. De on gunstige omstandigheid, waarin de school verkeert, door dat 43 der schoolbevolking uit Israëlieten bestaat, duurt onverminderd voort en laat haar invloed op het onderwijs geducht voelen. Privaten en systeem. Het aanbrengen van waterdichte vloeren is, hoewel in schijn een verbetering, dit in de werkelijkheid niet, omdat bij eventueele verstoppingen nu privaten doorgebroken moeten worden, verhelpen. ’t Ontbreken van een speelplaats is, gevoegd bij het vermeerderd wagenverkeer over de Ammunitiehaven, een groote last en een dreigend gevaar voor de kleinste kinde ren, die nu op de straat voor de school een speelplaats moeten vinden. Uit hetgeen de hoofden der scholen in hunne Jaarver slagen onder de rubriek: „Algemeene Opmerkingen” onder de aandacht van Burgemeester en Wethouders brengen, vinde het volgende eene plaats. Eene groepeering van deze opmerkingen naar den inhoud is niet wel mogelijk wegens de groote verscheidenheid. Het overzicht wordt daarom slechts naar de drie klassen van openbare scholen, evenals het vorige jaar, gegeven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1457