53 68 2. Vlietstraat 10. 3. In verband met het zoo veelvuldig voorkomen van tuber culose bij de Scheveningsche bevolking zou het zeer ge- wenscht zijn, als op regelmatige tyden ontsmetting van leermiddelen plaats kon vinden. Dit jaar werd door slechts 14 jongens aan de Haringvis- scherij deelgenomen. Het vorige jaar door 21. De hoogere boeten schijnen dus wel af te schrikken. Openluchtspel, ter afwisseling van de gewone gymnastische spelen, kan nooit beoefend worden. Een opmerking omtrent de gevolgen van de mobilisatie op ’t onderwys aan mijn school vinde hier een plaats. Ik heb den indruk gekregen, dat ’t systeem van één schooltijd per dag, tydelyk voor myn school ingevoerd, weinig verandering heeft gebracht in de resultaten van ’t onderwys, met uitzondering van dat in de handwerken waarvan de uren tot ongeveer de helft zyn teruggebracht. Ik meen dit te moeten verklaren uit ’t stellen van ’t gym nastiek onderwys zooveel mogelyk buiten de gewone school- Vijzelstraat 121. Voor het vak Nederlandsche Taal werd dit jaar voor het spraakkunstig gedeelte de methode Ligthart en Scheepstra „Zonder fouten” gebruikt, terwijl voor het Stellen de „vrye” richting werd gevolgd. Wat het schrijfonderwijs betreft, wordt nu van de le klasse af met inkt gewerkt. Blijkens de ervaring hebben de kleintjes dan op het einde van de 3e klasse voldoende vaardigheid, om eenvoudig taalwerk met inkt te schrijven. Het onderwys in de Natuurlijke Historie lijdt onder ge brek aan hulpmiddelen. Een schooltuin is niet aanwezig, de verzameling platen is gering, zoodat ondergeteekende hoopt, dat het door hem voor 1915 aangevraagde extra-be- drag van f 100 zal worden toegestaan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1458