53 69 5. Hoef kade 101. uren of in de middaguren, maar vooral uit ’t feit, dat de onderwijzer zich meer geven kan, wetende, dat geen ver moeiende tweede schooltijd hem wacht. Daarbij mag ik evenwel niet verhelen, dat ’t teekenonderwijs eenigSzins in de verdrukking is gekomen, doordat dit in de middelste en de hoogere klassen gekoppeld wordt aan ’t gymnastiek onderwijs en tevens, dat als bezwaar van de huidige rege ling zich doet gevoelen de onmogelijkheid werk vóór of na schooltijd te doen af- of overmaken. Na de groote vacantie is geen gymnastiek meer gegeven, doordat het gymnastieklokaal (school Falckstr.) gebruikt wordt door militairen. Door de verkorte schooltijden lijden vooral de vakken: geschiedenis, natuurkennis en aardrijkskunde, de hoofd vakken hebben zooveel mogelijk het volle aantal uren behouden. De schooluren in het begin van den mobilisatietijd’s morgens van 812 voldeden best; zoo goed, dat ik het wenschelijk zou achten, dat de schooltijden 's zomers van 8 tot half 1, ’s winters van half negen tot 1 uur werden gesteld, met gymnastiek en handwerken in de middaguren. Als dan bovendien verplichte speelmiddaguren werden ingesteld, voor gereglementeerde spelen, zooals de gymnastiek onder- wyzersvereeniging dat wil, zou de volksgezondheid en de volksweerbaarheid er zeer door gebaat worden, terwijl aan het gewone onderwijs meer tijd dan nu zou worden besteed. De gezinnen zouden zich naar de vroege schooluren wel schikken. De speelplaatsen by de scholen zouden voor de spelen der lagere klassen kunnen dienen. Wanneer daarbij eeu klassificatie der leerlingen naar hun aanleg werd ingevoerd, zou het onderwijs in de residentie m. i. in ons land bovenaan komen te staan. 4. Langnekstraat 101. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1459