145 - In den loop van het jaar werden de schooltuinen bij de Openbare Lagere School aan de Haagschestraat, de Openbare Lagere School aan de Paulus-Buijsstraat en de Openbare Bewaarschool aan de Scheldestraat aange legd en beplant; op de speelplaats bij de Openbare Lagere School aan de Messstraat werd boom beplanting aangebracht. Voorts werd aangelegd en beplant: de tuin bij de Vakschool voor meisjes aan de Louise- Henriëttestraat en die bij de Hoogere Burgerschool aan de 3de van-den-Boschstraat. Na wijziging van de desbetreffende bepaling der bij de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad No. 94) goedge keurde overeenkomst van 20 Augustus 1879 tusschen den Staat der Nederlanden en de Gemeente ’s-Graven- hage werd de bestaande beplanting op den Hoogewal vervangen door twee strooken plantsoen, ter breedte van ongeveer 3 Meter langs den gevel van de Konin klijke Stallen; deze werden omgeven door hekwerk op lage voetingm uurtjes. Voorts werd de aanleg van het plantsoen op het Juliana-van-Stolbergplein in overeenstemming gebracht met het gedeelte plantsoen rondom het Julianamonument. Rondom het gewijzigd gedeelte werd een nieuw hek werk aangebracht en werden boomen geplant. Het ten vorigen jare aangelegde plantsoen op het Plein werd door een hekwerk op granieten band omgeven. In verband met de plaatsing van het Cartesiusmonu- ment moest het plantsoen op het Newtonplein aan de Z.W.-zijde eenigszins worden gewijzigd; aldaar werden 3 boomen geplant. In den loop van het jaar werd het De-Constant-Re- becqueplein aangelegd en beplant en het plantsoen met een hekwerk omgeven; in het trottoir werden boomen geplant. Met den aanleg en de beplanting van het Valken- boschplein werd een aan vang gemaakt. In de in 1913 aangelegde strooken plantsoen langs de Weteringkade werden nog heesters en vaste planten bijgeplant. In de trottoirs langs de plantsoenstrooken, alsmede op het Spaarneplein, werd boombeplanting aangebracht. Voortgegaan werd met het aanleggen en beplanten 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 145