53 I 70 6. Hijswijksdiestraat 157. Tengevolge der mobilisatie werd mijne school ter beschik king van de militairen gesteld, waardoor de Aug. vacantie tot medio Sept, moest worden verlengd, waarna wij voor halve dagen in de school Hoefkade 101 onderdak kregen. Wijl daardoor slechts een deel van den leertijd beschikbaar bleef, moesten de lesroosters zoodanig gewijzigd worden, dat althans de voornaamste vakken niet te veel in ’t ge drang kwamen. Hierdoor werden nadeelige gevolgen van den verkorten leertijd wel zooveel mogelijk voorkomen, maar ’t kan wel niet anders, of de vorderingen moesten er over ’t geheel door lijden, óók wijl we juist dit jaar met zeer veel tydel. personeel moesten werken Het jaarlijksch budget voor leermiddelen moest met de school Hoefkade 101 gedeeld worden en ook met het oog op de tijdsomstandigheden werden de uitgaven tot het streng noodzakelijke beperkt. Het schoolgebouw, dat er netjes uitzag, verkeert thans door de mobilisatie in een treurigen toestand van vervuiling en verwaarloozing. Alle leervakken met uitzondering van de gymnastiek en de handwerken, zyn met het personeel in 8 vergaderingen besproken, nadat schriftelijke gedachtenwisseling hieraan vooraf gegaan is. Aan een concept gewijzigd leerplan wordt de laatste hand gelegd, om het daarna aan de goedkeuring van autoriteiten te onderwerpen. Sedert 1 September wordt voor het onderwijs gebruik gemaakt van de school aan de Bleekerslaan. Door deze verplaatsing en door de aanmerkelijke inperking van het aantal lesuren lijdt het onderwijs ten zeerste. Niet alleen is de tijd voor de hoofdvakken verkort moeten worden, maar voor de meeste bijvakken is de tijd zoo verminderd, dat de gevolgen daarvan zich nog jaren daarna zullen doen gevoelen. Drie onderwijzers zijn door de mobilisatie aan hun school- 7. Lijnbaan 38. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1460