53 71 8. Kritzingerstraat 203. arbeid onttrokken; wel worden ze door tijdelijk personeel vervangen, maar de resultaten door dit tijdelijk personeel bereikt, blijven verre beneden die van de bekwame leer krachten, die ze vervangen. Om de schoolorganisatie zoo weinig mogelijk te schaden, was onderg. genoodzaakt, 2 dezer jonge en weinig ervaren onderwijzers de leiding van hoogere middelklassen op te dragen, een taak, die feitelijk nog verre boven hun krachten is. In een dezer klassen heeft ondergeteekende dan ook zelf het onderwijs in de hoofdvakken geheel voor eigen rekening genomen. Hoewel ondergeteekende meent, hierdoor voor de school, speciaal voor de betrokken klasse nuttig werkzaam te zijn en voor zich zelf daarin een aangename voldoening ondervindt, het bezwaar dat ondergeteekende zoo goed als geheel vervreemdt van de andere klassen en ook daar geen toezicht hoegenaamd kan houden op den gang van het onderwijs, de wijze waarop het gegeven wordt en de resultaten ervan, is niet gering te achten. Eenige opmerkingen omtrent de leerstof van enkele vakken kunnen verder dienst doen, om een beeld van de school te geven. Het aanvankelijk leesonderwijs, volgens de methode-Jon- gejan, wordt in de eerste vier klassen gegeven. In de 5e wordt begonnen met het voortgezet lezen, welk onderwijs tot in de 12e klasse voortschrijdt. Het schrijven met potlood, dat in de le klasse begint, wordt in de 4e klasse met de pen voortgezet en gaat regel matig verder tot in de hoogste klasse. Het rekenonderwijs wordt gegeven volgens de methode- Er wordt naar gestreefd, het onderwijs zoo eenvoudig en praktisch te houden, dat het aansluit bij de behoeften van het leven. In verband hiermede worden de leerlingen er aan gewend, zooveel mogelijk zelfstandig te arbeiden. 9. Bleekerslaan 11. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1461