53 72 Rosier en de Vries, Eenvoudig Rekenen, welke methode zich vooral hierdoor kenmerkt, dat de leerstof zoo eenvoudig mogelijk gehouden is. In de 4e klasse vangt het onderwijs in de aardrijkskunde aan met den plattegrond van het school lökaal. In de volgende klassen wordt de leerstof behandeld uit „Ons Vaderland” en „Buiten ons Vaderland” van Ten Have. Het geschiedenis-onderwijs wordt gegeven in tafereelen, terwjjl in de 9e klasse een begin gemaakt wordt met het behandelen der geschiedenis in volgorde, waarbij dan getracht is, zulk een keuze uit de leerstof te doen en die stof zóó te verdeelen over de hoogste vier klassen, dat eenig inzicht in toestanden en gebeurtenissen uit de Vaderlandsche Ge schiedenis bij de leerlingen kan ontstaan. Wat den gang van ’t onderwijs betreft, de lessen in de 4e tot de 9e klasse worden door het straatrumoer dikwijls gestoord, waardoor de voortgang van het onderwijs in die klassen verbazend bemoeilijkt wordt. Aanvankelijk werden schoolvergaderingen gehouden, met de bedoeling te zamen het leerplan te maken. Het bleek me al spoedig, dat het personeel het ontwerpen hiervan gaarne aan mij overliet. Toen werd door mij een Cahier gereed gelegd, waarin het personeel de onderwerpen schrijven kon, die het: a. behandeld wilde zien; b. zelf wilde inleiden. Noch in rubriek a noch in b kwam een onderwerp. Er was geen behoefte aan schoolvergaderingen. Ik heb reeds in een vroeger jaarverslag gezegd en herhaal thans: Een personeel, dat tevreden is met den gang van zaken en zijn persoonlijkheid in zijn onderwys kan leggen, vraagt niet om schoolvergaderingen. Toch vergaderen wij, als daartoe aanleiding bestaat. Dit jaar vergaderden wij vier maal. De vergaderingen werden trouw bijgewoond. Ze hadden, wat uit ’t bovenstaande volgt, op ongeregelde tijden plaats. 10. De Gheynstraat 150. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1462