53 74 mobilisatie heeft echter haar ongunstigen invloeit doen gelden. In ’t rekenonderwys is eene wijziging aangebracht. By 't aanvankelijk rekenen is n.l. van ’t rekenen met collectieven afgezien. De huisvesting der vervolgklasse laat zeer veel te wenschen over. Toch wordt op het behoud er van zeer veel prys ge steld. Ware ’t mogelyk een deel van de voormalige ambts woning in te richten voor twee lokalen, dan zou aan den ongewenschten toestand een eind zyn gemaakt en de gele genheid geopend, om een 14de klas aan de school toe te voegen. De toestand van ’t gebouw is niet, zooals ik dien zou wenschen, te meer nu ’t gebruik der school door militairen zijn invloed heeft doen gelden. Asphalt. De ryweg onmiddellyk langs de school, waar ook de tramlijn ligt, is van ’t najaar geasphalteerd. Dat heeft belangrijke verbetering gebracht. Maar de asphalteering is niet ver genoeg uitgestrekt. De gedeelten straat: Hang brugBadhuisstraat en HangbrugBadhuiskade blyven nog hinderlyk door het ratelend geryook daar is asphalt noodig. Vernissen. Evenals verleden jaar dring ik ook nu weer aan op geregeld vernissen van de schoolmeubelen. Wanneer dat elk jaar na den grooten schoonmaak gebeurt, is dat een behoud voor de verf en krijgt alles een bizonder net uiterlyk. Tévens wordt daardoor op den duur de reinheid zeer be vorderd, terwijl de kosten, naar ik meen, niet van overwegend bezwaar kunnen zijn. Hamen wasschen. Opnieuw vestig ik er de aandacht op, dat het gewenscht is, vaker dan nu gebeurt, de ramen en ruiten te laten wasschen. Behalve dat het geheele uiterlyk van het schoolgebouw er door zou winnen, is het toch ook vooral voor de ramen aan het binnenplein van belang, dat is by ons voor die van het gymnastieklokaal. Die ruiten zien er vaak erg vuil uit. Resultaten en 7de leerjaar. Instelling van een 7de leerjaar lykt mij een maatregel, waarmee een stad als Den Haag 13. Badhuiskade 27. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1464