53 75 niet langer mag wachten. Voor het blijvend resultaat van het onderwas, en dus voor de volksontwikkeling, is zij van het allergrootste belang, terwyl de tijd de idee nu voldoende tot rijpheid heeft gebracht, om plaatselijk tot de uitvoering ervan over te gaan. Verzuim. Zijn er verleden jaar elf jongens, leerlingen van de school, mee ter haringvangst geweest, dezen zomer gingen er zeven. Een is niet op school teruggekomen en dwaalt nu .langs ’s Heeren straten”. Het „zeejongens”-kwaad is mis schien verminderd, maar nog volstrekt niet weggenomen. Een paar meisjesleerlingen hebben van 1 Jan. 1914 af bijna geregeld willekeurig verzuimd; twee zijn met Oct. 1914 afgeschreven (13 jaar en ’t einde van den cursus), één ver zuimt nog. Twee jongetjes, leerlingen der le klasse, de broertjes Arie Vink en Mart. J. H. Vink, beiden ook opgegeven voor de school voor Zwakzinnigen, maar niet op het onderzoek verschenen, hebben sedert 8 Febr. de school niet meer bezocht. De vader had voor hen klompen van de gemeente gevraagd die werden geweigerd op grond van voldoende inkomsten. Maar de vader oordeelde verstrekking noodzakelyk en zond daarom nu zyn beide zoontjes niet meer naar school. Het verzuim is sedert steeds als ongeoorloofd opgegeven. Bij 1913 vergeleken mag 1914 een vooruitgang heeten in 1913 een willekeurig verzuim van gemiddeld 6'/2°/0> in 1914 4'/4°/o- Het kleinere aantal „zeejongens” en de vroegere beëindi ging van de haringvangst, door het mijnengevaar op zee, zijn hier natuuriijk van invloed; terwijl ook het schoolbezoek gedurende den mobilisatie-tyd, met het stelsel van één school tijd per dag, zeer gunstig daar op inwerkt. Vernieuwing van het schoolgebouw. Ofschoon zie hier boven door asphalteering van de straat langs de school de stoornis, die het onderwijs van het straatrumoer steeds ondervond, vrij wat is verminderd, en nog meer verminderen zal by eventueele verdere asphalteering van de straten rondom het Marcelisplein, toch blyft het gebouw zelf oud en ondoelmatig en vernieuwing noodzakelijk. Mobilisatie. Het spreekt van zelf, dat door het mobilisatie- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1465