53 76 Rotterdamsche straat 66. 14. Ondergeteekende wil hier herhalen, hetgeen hy reeds in de jaarverslagen over 1912 en 1913 schreef: De behoefte aan een 7e leerjaar, uitsluitend bestemd voor herhaling en bevestiging van het geleerde, zonder uitbreiding van de leerstof, doet zich sterk gevoelen. Naar de meening van ondergeteekende zouden dan heel wat beter resultaten bereikt worden, dan thans het geval is. In afwachting van een mogelijke wijziging der Leerplicht wet in bovenbedoelden zin, komt het ondergeteekende ge- wenscht voor, de leerstof zooveel mogelijk te beperken en zoodanig over de verschillende klassen te verdeelen, dat in ieder geval voor de vakken Rekenen en Ned. Taal de tweede helft van het 6e leerjaar voor herhaling bestemd kan worden. Lezen. Het eenvoudig lezen is in klasse 3 afgeloopen. Verder voortgezet lezen, waarby de geringe algemeene ont wikkeling der visscherskinderen opvalt. Schrijven. Bij den nieuwen cursus in September werd in klasse 1 dadelyk met inkt begonnen. Al het werk wordt op papier gemaakt. Rekenen. Klasse 14 tot 100. Klasse 5 en 6 tot 1000. Klasse 7 en 8 grootere getallen. Klasse 9 en 10 breuken. Klasse 11 en 12 toepassingen. Het metriekstelsel van kl. 5 af. Ned. Taal. Klasse 14 zuiver schrijven op het gezicht en gehoor. Klasse 57 enkele spelregels. Klasse 810 ver voeging. Klasse 11 en 12 verbuiging-toepassing. Stellen op het schrift van klasse 5 af. Geschiedenis. Beginnen in klasse 9. In 9 en 10 losse ver halen. In 11 en 12 in chronologische volgorde. Aardrijkskunde. Klasse 5 en 6 school en omgeving, ver- 15. Duinstraat 55. stelsel van één schooltijd per dag de vorderingen klasse voor klasse niet de hoogte van vroeger kunnen bereiken, terwijl voor enkele vakken in ’t bizonder de tyd zeer be perkt moest worden, dus ook de eisehen zeer gematigd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1466