53 77 b. Iste-Klassescholen. 1. Boylestraat. 20. 15 December 1913 volgens Scheveningen en Den Haag met omgeving, klasse 710 Nederland, klasse 11 en 12 Europa, Indië en de Werelddeelen. Zingen. Klasse 14 liedjes op het gehoor. Hoogere klas sen Methode-Douwes. By 't verlaten der school krijgen de leerlingen een verzameling geleerde liedjes mee. Overigens in alle klassen liedjes naar keuze. Natuurkennis. In klasse 14: Aanschouwelijk onder wijs. Verder ’s zomers hoofdzakelijk plantkunde, ’s winters dierkunde. Physica in klasse 9—12. Teekenen. Volgens de Methode-Bos en Steenbeek en de Vrije Motieven van Zwier en Jansma. Ook zeer eenvoudige voorwerpen en dieren. Klasse 14 Voorbereidend teekenen op ruitjes. Mobilisatie. Het schoolgebouw werd tijdens de mobilisatie door militairen bezet, maar later ontruimd. Toen werd de school aan de Vijzelstraat tydelyk ondergebracht in het ge bouw aan de Duinstraat 55, waardoor beide scholen afwis selend ’s morgens en ’s middags onderwys ontvingen. De samenwerking tusschen beide scholen liet niets te wenschen over. De verre afstand is oorzaak, dat van het Museum ten bate van het onderwys niet het gebruik kan worden ge maakt, dat deze inrichting verdient. Het aantal leerlingen, hetwelk op 466 bedroeg, is gestegen tot 501. Van de 35 leerlingen, die de vervolgklassen verlieten, werden 12 als kweekeling geplaatst op normaal- of kweek scholen; 7 werden toegelaten tot de ambachtsschool; 3 tot den opleidingscursus voor bewaarschoolonderwijzeres1 tot de voorbereidende klasse van dezen cursus; 3 zetten het onderwijs voort op den Gemeentelijken Handelscursusverder werden 3 op een kantoor geplaatst. Slechts 9 van de 35 leerlingen verlieten de school zonder verder schoolonderwijs te ontvangen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1467