53 78 2. niet meer ambitie Bij het onderwijs wordt byzonder gelet op het verband tusschen de verschillende leervakken, zoodat bijvoorbeeld plantkunde, dierkunde en natuurkunde haar stof voor een groot deel ontleenen aan de planten, dieren en bedrijven, welke de aardrijkskunde in hare verschillende landschappen aan de orde stelt. Door middel van handenarbeid wordt getracht het leeren voor de kinderen aantrekkelijker, aanschouwelijker en vrucht baarder te maken; terwijl hierdoor tevens een zekere vaardig heid wordt aangekweekt in ’t bewerken van materiaal en het gebruiken van gereedschappen. Het blykt steeds meer, hoe noodig en hoe vruchtbaar een 7e leerjaar is, daar de kinderen op dezen leeftijd en na verkregen schoolontwikkeling, bovendien niet belemmerd door de aanwezigheid van kinderen met zwakker aanleg, sneller en degelijker vorderingen maken. In ’t byzonder is zulk een leerjaar dringend noodig voor de leergrage kin deren uit de geringere standen, die zoo weinig van huis medebrengen en dus byna alles van de school moeten hebben. De leerlingen, die in het 2e en 3e leerjaar te zwak waren in lezen, taal en rekenen om naar een volgende klasse verhoogd te worden, werden in een paar afzonderlijke klasjes vereenigd en ontvingen daar onderwijs, ingericht naar hunne speciale behoeften. De resultaten hiervan waren 1°. dat de overige leerlingen vlugger konden voort werken 2°. dat deze vakzwakke kinderen leerden en degelijker vorderden. De cursus in de Fransche Taal bestaat uit twee klassen, welke ieder buiten de gewone schooluren 2 uren onderwijs ontvangen. Hij is een zeer nuttige instelling voor de leer lingen, die verder onderwijs ontvangen en na het verlaten der lagere school dikwijls geplaatst worden te midden van kinderen, die reeds langen tijd onderwys in ’t Fransch ontvingen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Tullinghstraat 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1468