53 79 4. Stortenbekerstraat 10. Door het groot aantal leerlingen, waarvoor plaatsing op een le-klasse-school is gevraagd, werd mij opgedragen nog vier extra aanvangsklassen te vormen. Hiervoor zijn in gebruik genomen twee paviljoens a/d. J. v. Gojenstraat. 3. Hoefkade 99. Vele malen reeds heb ik de wenschelykheid bepleit van ’t verbinden van een 7e leerjaar aan de school; ik acht ’t dus overbodig er op nieuw over uit te weiden, hoewel ze blyft bestaan. Bij vertrek van een lid van ’t personeel wordt zijn plaats niet spoedig genoeg vervuld: de schuld van ’t systeem. Vacatures van 3 a 4 maanden zijn regel, nog langere geen zeldzaamheid. Laatste voorbeelden: 16 September is een onderwijzeres vertrokken: 1 Februari treedt haar plaats vervangster in dienst. 1 October 1914 is een onderwijzer eervol ontslageneind December heb ik nóg geen opgave van sollicitanten ontvangendit wordt dus weer een vacature van 6 maanden. Bij behoorlijke regeling behoefde geen plaats langer dan één maand open te blijven. Betreurenswaardig vind ik het, dat mij begin September, tengevolge der mobilisatie, een onderwijzer werd ontnomen om tijdelijke diensten te verrichten aan een School E, voor een onderwijzer dMr, die in militairen dienst is opgeroepen. De belangen van normale kinderen worden daardoor achter gesteld by die van achterlijken. 5. Bakkerstraat 59. Het gebruik van de school als dubbelschool bij de mobili satie had eenigen invloed op den duur der lessen. Van nadeel voor het onderwijs, door deze beperking van den leertijd, bleek tot heden niet. Het is evenwel eerst later mogelijk daaromtrent een stelliger oordeel uit te spreken. 6. De Vliegerstraat 28. Door de mobilisatie moest het gebouw aan de De V lieger- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1469