53 80 Messstraat 3. c. Burgerscholen. Schelpkade 43. In 1915 zal de stoornis, die ’t onderwijs in de 2 boven lokalen ondervindt van ’t onderwijs in de gymnastiek worden weggenomen. (Aanschrijving B. en W.) De goedkeuring op de aangevraagde wijziging van het Leerplaan ten opzichte van ’t Teekenonderwijs is verkregen, zoodat ’t teekenonderwys van alle klassen nu in êéne hand is. 1. Voor een inrichting als deze (16 lokalen) is de aanstelling van een conciërge beslist noodig. 1. Atjehstraat. Er valt in dit opzicht weinig te vermelden. De tydsom- standigheden, de mobilisatie met haar ongunstige gevolgen voor de scholen, drukken ontzettend zwaar op het onderwijs en ondermynen ernst en toewyding bjj de meeste leerlingen. Het zal in èlk opzicht een ware zegen voor mijne meisjes zijn, indien wij zoo spoedig mogelyk mogen terugkeeren naar onze eigen school en de normale schooltijden hersteld worden. En hoe innig ikzelf wensch de laatste maanden van myn schoolleven op eigen terrein te mogen doorbrengen, behoeft zeker geen betoog. straat 28 na de zomervaeantie tijdelijk aan zyn bestemming worden onttrokken en werd de school overgebracht naar het hulpgebouw aan de Van Ostadestraat 249; deze veran dering ging gepaard met een vermindering van het aantal lesuren. De mobilisatie had ook nog dit gevolg, dat twee onderwijzers en de gynnastiek-onderwyzer van 25 Augunstus tot 24 December hun schooltaak niet konden vervullen. Het spreekt wel van zelf, dat al deze omstandigheden van nadeeligen invloed waren op de resultaten van het onderwijs; toch blyken de nadeelen door vermindering van het aantaal lesuren niet zoo groot, als men geneigd zou zyn te verwachten. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1470