53 81 ’t Spreekkamertje is te klein; autoriteiten of ouders kunnen er geen behoorlijke plaats in vinden. Door gemis aan behoorlijke inrichting voldoet ’t school tuintje in ’t geheel niet. Door gebrek aan plaatsruimte moesten 2 klassen in 1 lokaal worden ondergebracht. 3. Waalstraat 32. Het verouderde kweekelingenstelsel kan bezwaarlijk langer mee. Het is te simpel, dat de kweekelingen een toelage ont vangen voor diensten, die ze maar voor de helft, soms zelfs maar voor een derde praesteeren. Ze zijn er vaak niet, omdat ze „op de les” moeten zijn. Is er niet één present, wat o zoo vaak gebeurt als ze op dezelfde kweekschool zijn dan moet ’t hoofd der school op de bel en de kachels passen en boodschappen doen. Alleen die met akte hebben reden van bestaan: die gaan niet naar de les en kunnen voor een lagere klasse geplaatst worden om in te vallen. Jammer dat deze niet meer aangesteld mogen worden. De vraag rijst: Hoe moet ’t onder deze omstandigheden, als wat bij een groot personeel kan voorkomen er b.v. twee onderwijzers niet zyn. Moet er dan één klasse naar huis? ’t Hoofd der school kan toch niet meer dan één klasse voor zijn rekening nemen 4. Amalia-van Solmsstraat 42. De kweekelingen met akte en die uit het 3de en het 4de studiejaar moeten geregeld lessen bywonen en geven. Tengevolge der mobilisatie werd de school ook gebruikt voor het onderwijs aan de leerlingen der school aan de Kon. Sophiestraat. Dientengevolge werd alleen onderwijs ge geven op Maandag, Dinsdag en Woensdag des namiddags en op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag des voormiddags, van 26 Augustus tot 9 November des namiddags van 15 en des voormiddags van 812, na laatstgenoemden datum van 123/44*/< en des voormiddags van 83/412’/<. Door het opgeven van meer huiswerk aan de leerlingen der hoogere klassen werd getracht den schadelijken invloed van deze beperking van den leertijd zoo gering mogelijk te maken. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1471