J 53 82 Waar de gemeente zooveel geld ten koste legt aan net afgewerkte openbare gebouwen, waar de onderwijzers, binnen de muren althans zeker, bezig zyn, by de kinderen den zin voor het mooie en edele en den afkeer van het leelijke en gemeene te ontwikkelenwaar men Congressen houdt voor de zedelijke opvoeding, waar men zelfs, wat 8. Copemicusstraat 159. De opmerking, die ook in vorige verslagen door my is gemaakt, zij hier herhaald, dat op de burgerscholen een aantal leerlingen voorkomen, voor wie het onderwijs te moeilyk is. Het gaat voor die leerlingen te snel, te diep. Zij zouden behoefte hebben aan eenvoudiger onderwijs, met nog meer aanschouwing, meer verwerking en meer herhaling. Met die leerlingen zou in afzonderlijke klassen een speciaal voor hen opgemaakt programma doorgewerkt moeten worden. Dan zouden zij toch nog eindonderwijzers kunnen ontvangen. Nu bereiken velen dier leerlingen de hoogste klassen niet, of eerst op vrij gevorderden leeftijd. De leerstof voor de Fransche taal is veel te uitgebreid. Onregelmatige w.w. en subjonctief moeten vervallen. I 6. Falckstraat 1ïb. Met het oog op den on gewonen toestand, waarin de school tijdens de mobilisatie verkeert, acht onderget. het van weinig belang hier opmerkingen, als boven bedoeld, te maken. ^9 9. Hondiusstraat 76’. De maatregelen in verband met de mobilisatie beperkten het aantal lesuren. 5. Vinkeiisteijnstraat 141. Wy verlangen zeer naar den normalen toestand; ’t blijft „behelpen” in een ander gebouwhet onderwijs lydt onder de eigenaardige tijdsverdeeling, die zekere onrust geeft. 7. Zaanstraat 27. 10. Lombardstraat 11. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1472