I 53 83 defect is, door kostbare inrichtingen zooveel mogeljjk zoekt terecht te brengen daar heeft het mij altyd ten hoogste verwonderd, dat in deze stad de allergemeenste woorden in zwart op wit, soms in enorme letters, zich dagen, ja weken achtereen aan de aandacht van groote en kleine kinderen kunnen opdringen. Mij dunkt, dat ik hier een ernstig kwaad aanwijs, dat al lang had behooren te worden uitgeroeid. Op welke manier het o. a. werkt, bewees my nog onlangs het feit, dat een jongen, die een bijzonder gemeen briefje in eene bus had geworpen, bekende, dat te hebben gecopiƫerd van perceel No in de straat. Ergerlijk in de hoogste mate vind ik het, dat zelfs op plaatsen, waar dagelijks honderden schoolkinderen passeeren, schandelijke uitdrukkingen soms nog dagen lang konden blijven staan, nadat het H. e. S. om verwijdering had verzocht. Dat tegen het aangewezen euvel met vrucht kan worden opgetreden, heb ik zelf op verschillende plaatsen in de stad ervaren. 11. Korte Lombardstraat 7. Voor zoover de ontwikkeling der leerlingen het toeliet, werd vooral in de le, 2e, 3e en 4e klasse in zooverre van de tot nu toe gevolgde leergangen afgeweken, dat er vlugger gewerkt werd. In sommige opzichten werd minder tijd besteed aan het verklaren en toelichten, er werd meer verlangd van het geheugen der leerlingen. Tot nog toe zyn tegen deze wijzigingen geen aanmerkelijke bezwaren gerezen; wel waren er in enkele der lagere klassen leerlingen, die niet gemakkelyk mee konden komen, maar aan deze kon tot nog toe extra hulp worden verleend. In de hoogere klassen (4e en hooger) werd meer tijd besteed aan het memoriseeren van taalregels'. en het schrif telijk maken van verbuigingen en vervoegingen, zoowel in het Nederlandsch als in het Fransch, alsmede aan het maken van taal- en redekundige ontledingen. Ook hier trad dus het herhaald in-oefenen wat meer op den voorgrond: de resultaten beantwoordden aan de ver- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1473