53 84 Van Hoornbeekstraat 5. 12. 13. wachting. De klasse-onderwijzers gaan gaarne mede in deze richting, die men wel eens verouderd noemt. Evenals in vorige verslagen wordt hier gewezen op de wenschelijkheid om de verouderde zitbankjes en knietgfels in de teekenzaal door meer practische modellen te vervangen. De bezwaren in verband met een behoorlijke uitvoering van net leerplan, de houding der leerlingen en de rust in de zaal blijven steeds van kracht. Bij den aanvang van het jaar is het lokaal voor handen arbeid in gebruik genomen, waardoor dit vak in alle op zichten beter tot zjjn recht kon komen. Het is te bejammeren, dat tengevolge van de mobilisatie de school door militairen in gebruik genomen is. Niet alleen het onderwijs in handenarbeid, maar ook dat in de overige leervakken ondervond daarvan de nadeelige gevolgen. Waar de noodzakelijkheid echter spreekt, voegt berusting en een streven om, zij het ook met beperkte middelen en in be knotten leertijd alles te doen, om het onderwijs zoo goed mogelijk tot zijn recht te doen komen. Met voldoening kan ondergeteekende getuigen, dat het geheele personeel der school alles in dezen gedaan heeften bij voortduring doet, wat tot bereiking van dit doel kan leiden. Paulus-Buysstraat 51. Lezen. Het aanvankelijk lezen eindigt in het le leerjaar. Schrijven. In de le klasse wordt met schrijven met de pen begonnen, en gedeeltelijk met potlood gewerkt. Al het werk wordt op papier gemaakt. Rekenen. De eerste twee leerjaren hoofd- en aanschouwe lijk rekenen tot 100; het 3e leerjaar tot 1000. In het 4e leerjaar is het cijferen met grootere getallen aan de beurt, de oppervlakteberekening en een behandeling van de een voudigste breuken. Het 5e leerjaar behandelt gewone en 10-deelige breuken, oppervlakten en inhouden met gebroken getallen; het 6e leerjaar geeft toepassingen, percentrekening, verhoudingen, etc., en vele cijfervormen. De moeilijken toe passingen over verhoudingen, gezelschapsrekenen, deelbaar- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1474