53 86 15. Koningin-Emmakade 60. Sedert 30 November is aan deze school eene Belgische School gevestigd. De schooluren zyn daardoor voor de Ne- derlandsche leerlingende drie eerste dagen der week van 123/44'/4; de drie laatste dagen van 8’/4—1274- Daardoor hebben onze leerlingen per week 4 uren minder. In hoeverre hierdoor de afwerking van het leerplan geschaad wordt, zal de tyd moeten leeren. Te hopen is het, dat deze abnormale toestand niet lang duurt. zonden. Verder is de toeneming van het aantal leerlingen veroorzaakt door vestiging der ouders in deze Gemeente, vooral uit Rotterdam. Door die verschillende oorzaken zyn enkele klassen reeds overvol: de eerste telt sedert maanden 40 leerlingen; de2e en 3e zyn er niet ver af. De hoogste klasse is thans de 7e; uit de leerlingen van deze klasse zal vermoedelyk in Aug a.s. een le klasse kun nen gevormd worden, daar de meesten meer geschikt voor voortgezet lager (M. L. O.) dan voor ’t middelbaar onder- wys zullen zijn. De Belg, kinderen komen meestal uit Antwerpensommige uit Brussel. Ze spreken allen Fransch, de eersten veelal ook wat Vlaamsch; Hollandsch spreekt er niet één. Hierdoor, en ook door de groote verschillen tusschen het lager onderwys in België en het onze, was de classificatie der leerlingen zeer moeilijken ook thans nog maken ze een vreemd figuur in de klassen: rekenen en natuurkennis zijn eigenlijk de eenige vakken, waarin ze min of meer méé kunnen; want ook in bet schrijven der Fransche taal maken ze veel fouten. Toegegeven moet echter worden, dat hun vorderingen over het algemeen goed zyn, zoodra ze na enkele weken aan onze methoden en onze leermanier gewend zyn. Als men nu nog weet, dat in sommige klassen 10 tot 15 van deze leerlingen zitten, dan begrypt men gemakkelyk, hoezeer het onderwijs aan onze eigen leerlingen hierdoor geschaad wordt. Door de opening van de „Belgische school” aan de Koningin-Emmakade zyn niet meer dan drie leerlingen vertrokken. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1476