53 87 16. Alexanderplein 14. 17. I 1. By den aanvang van het nieuwe cursusjaar op 1 Sept. 1914 is de 6e klasse, die 46 leerlingen zou tellen, ook gesplitst; de parallelafdeeling is geplaatst in het teeken- lokaal en een tijdelyke onderwijzeres is aangesteld voor den duur van het cursusjaar. Het is te voorzien, dat deze tijdelijke maatregel nog wel eenigen tijd zal moeten worden bestendigd; in de 3e klasse zitten thans 42 leerlingen; in de 4e klasse 41 en in de 5e klasse 40 leerlingen; aantallen, te groot reeds voor de middelklassen, maar stellig te groot voor de beide hoogste leerjaren. 2. Ter vermindering van brandgevaar is in de brand stoffenbergplaats aangebracht een bekleeding met eterniet- platen tegen de onderzyde van de houten trap; onder- geteekende blyft noodzakelyk achten, dat een nooduitgang wordt gemaakt voor de bovenlokalen, b.v. een noodtrap naar de speelplaats, en dat de buitendeur zoo wordt ver anderd, dat zy naar buiten open gaat. 3. Zeer noodig wordt, dat een verandering wordt gebracht in den toestand der privaten; de urinoirs in het byzonder verspreiden meermalen een zeer onaangenamen geur in de gangen; het blykt, dat de geregelde doorspoeling en het schoonhouden van den vloer niet voldoende zijn, om dit te voorkomen. Van den Eijndestraat 54. Vóór de groote vacantie was het 5de, na de vacantie is het 6de leerjaar gesplitst in 2 parallelklassen. Daardoor zijn er 8 klassen en is het teekenlokaal nog altijd door een klasse bezet. De gymnastieklessen werden tot de groote vacantie ge geven in de gymnastiekzaal van de H. B. School aan de Stadhouderslaan en in die van de school aan de VanBeuningen- straat. Na de vacantie was alleen de eerste zaal beschikbaar en zyn de lessen in dat leervak beperkt tot een onvoldoend minimum. Overbevolkt zyn de laagste 5 klassen Zij tellen: leklasse 33 leerlingen, 2e kl. 34 leerl., 3e kl. 33 leerl., 4e kl. 35 leerl., 5e kl. 37 leerl. VERSLAG LAGER ONEERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1477