53 88 19. Vacantie-regeling bij het openbaar onderwas. B. 3. Van Beuningenstraat 201. Het vorige jaar schreef ondergeteekende, dat een proei genomen werd, met de plaatsing van een tiende klasse (derde klasse der school voor M. U. L. O.) Die proef is gelukkig geslaagd. Van de 6 leerlingen deden er 5 examen voor het diploma M. U. L. O., van deze 5 slaagden er 4, één werd afgewezen. De zesde leerling deed met goed gevolg examen voor een Zeevaartschool. De cursus 1914/15 heeft 9 leerlingen in de 10e klasse. In de eerste der klassen voor meer uitgebreid onderwys zitten op het oogenblik 17 leer lingen, een aantal hetwelk met het oog op het gehalte van de leerlingen in deze klassen bijzonder groot genoemd moet worden. 2. Pinkstervacantie. De Pinksterdagen, vermeerderd met den Dinsdag nh Pinksteren; Zomervacantie. 31 dagen, aanvangende op een Zaterdag in Juli, niet vóór den 21. Juli, niet na den 27. Juli; Gerekend met ingang van I Januari 1910 wordt in het algemeen leerplan voor de openbare lagere scholen der 1ste en der 2de klasse te ’s-Gravenhage gelezen als volgt: Vacantiën 1. Paaschvacantie. De eerste dag der Paaschvacantie is de Donderdag vóór Paschen. Zij duurt tot Dinsdag mi de Paaschweek; 4. Kerstvacantie. De eerste dag der Kerstvacantie is de laatste werkdag vóór Kerstmis. Zij duurt tot den tweeden werkdag nd Nieuwjaar; als Nieuwjaar op Zaterdag valt, is er vacantie tot 4 Januari, en 5 Januari, als Nieuwjaar op Donderdag of Vrijdag valt. 18. Koningin-Emmakade 4a. Het onderwijs heeft door de mobilisatie e. d. slechts korten tyd geleden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1478