53 89 Bijzondere vacantiedagen. B. Vacantiën: 4. Kerstvacantie. De eerste dag der Kerstvacantie is de laatste werkdag vóór Kerstmis. Zij duurt tot den tweeden werkdag na Nieuwjaar; als 1°. de verjaardag van H. M. de Koningin, den Prins der Nederlanden en de Koningin-Moeder 2°. de dag der opening van de zitting der Staten-Generaal, en wel van 10’/2 uur in den voormiddag af, doch slechts in geval H. M. de Koningin in persoon de zitting opent; 3°. de namiddag vóór St. Nicolaasavond; 4°. de namiddag óf c.q. de voormiddag van den dag van het schoolexamen; 5°. twee middagen in de week voor ijsvacantie, wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbiedt, ter beoordeeling van het hoofd der school. 6°. Bij het voorkomen van mazelen en andere besmettelijke ziekten wordt, zoodra het hoofd der school daartoe eene aanschrijving van Burgemeester en Wethouders ontvangt, eene buitengewone vacantie gegeven van den omvang als in die aanschrijving zal worden bepaald. In spoedeischende gevallen wordt, in afwachting van de beslissing van Burge meester en Wethouders, eene dergelijke vacantie gegeven, wanneer en voor zoover de schoolarts dit noodig oordeelt 2. Pinkstervacantie. De Pinksterdagen, vermeerderd met den Dinsdag nd Pinksteren 3. Zomervacantie. 38 dagen, aanvangende op een Zaterdag in Juli, niet vóór den 14. Juli, niet nd den 20. Juli; Gerekend met ingang van I Januari 1910 wordt in het algemeen leerplan voor de openbare burgerscholen te ’s-Gravenhage gelezen als volgt: 1. Paaschvacantie. De eerste dag der Paaschvacantie is de Donderdag vóór Paschen. Zij duurt tot Dinsdag nd de Paaschweek VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1479