53 90 Nieuwjaar op Zaterdag valt, is er vacantie tot 4 Januari en tot 5 Januari, als Nieuwjaar op Donderdag of Vrydag valt. Hygiënisch-Technische Sub-commissie. De samenstelling der Hygiënisch-Technische Sub-commissie onderging verandering doordat met 1 Januari 1914 in plaats van Dr. Tückermann optrad Dr. Noyon. Vergaderingen werden gehouden op 26 Februari, 4 Mei, 2 October en 24 November, hoofdzakelijk tot het bespreken van bouwplannen van scholen, terwijl nog verschillende andere zaken door rondschrijven onder de leden der Sub commissie werden afgedaan. De behandelde bouwplannen betroffen de nieuwe school aan de Galvanistraat, de verbouwing der school Korte Lombardstraat 4. de bouw eener nieuwe school 2de klasse aan de Hemsterhuisstraat, de verbouwing der burgerschool aan de van Merlenstraat, de verbouwing der O. L. school aan de Kerkstraat, de bouw eener school aan de Jan va» Bijzondere vacantiedagen. 1°. De verjaardag van H. M. de Koningin, den Prins der Nederlanden en de Koningin-Moeder 2°. de dag der opening van de zitting der Staten-Generaal en wel van lO'/z u»r in den voormiddag af, doch slechts in geval H. M. de Koningin in persoon de zitting opent; 3°. de namiddag vóór St. Nicolaasavond; 4°. de namiddag óf c.q. de voormiddag van den dag van het schoolexamen 5°. Twee middagen in de week voor ysvacantie, wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbiedt, ter beoordeeling van het hoofd der school. 6°. Bij het voorkomen van mazelen en andere besmettelijke ziekten wordt, zoodra het hoofd der school daartoe eene aanschrijving van Burgemeester en Wethouders ontvangt, eene buitengewone vacantie gegeven van den omvang als in die aanschrijving zal worden bepaald. In spoedeischende gevallen wordt, in afwachting van de beslissing van Burge meester en Wethouders, eene dergelyke vacantie gegeven, wanneer en voor zoover de schoolarts dit noodig oordeelt VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1480