53 91 III. Handwerkonderwijs. De sub-commissie van toezicht op het handwerkonderwijs voor meisjes bericht het volgende: In het afgeloopen jaar werd de in haar midden, door het bedanken van Mej. R. 1. H. Vrancken, ontstane vacature vervuld door Mevr. C. van Heemskerck van Beest, geb. Barsse. van Reede tot Ter Aa. Mevrouw Obreen geb. van Andringa de Kempenaer en Mevr. Meyer Ranneft geb. Ranneft, die zich beiden wegens gezondheidsredenen verplicht zagen te bedanken als lid van de Schoolcommissie, werden respectievelijk vervangen door Mevr, van Rossem geb. van Hamel en Mej. J. S. Beydals. Mej. C. E. M. Brouwer Huisinga die, als lid van het hand- werkcomité, met lofwaardigen ijver en toewijding de belangen van het handwerkonderwijs gedurende bijna tien jaren be hartigde en vele jaren deel uitmaakte van de sub-commissie voor de cursussen in methodiek meende, tot groote spijt van hare medeleden, hare functies te moeten neerleggen. In hare plaats benoemde de Gemeenteraad Mevr. Weerts, geb. Druyvesteyn. Houtstraat en de bouw eener burgerschool aan de la Reijkade. Voorts werd nog behandeld en van praeadvies voorzien aan het Bureau der Plaatselijke Commissie van Toezicht teruggezonden 1°. een adres van den heer W. Jansen JHz. betreffende scholenbouw en veranderingen in het leerplan der Openbare Lagere Scholen. 2°. een adres van de afdeeling den Haag van de Vereeni- ging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland, betreffende de reorganisatie van het gymnastiekonderwijs. Voorts werd op 3 October 1914 een schrijven gezonden aan het Bureau, aandringende op de wenschelijkheid van de in stelling eener Commissie voor Scholenbouw in deze Gemeente, in den trant als reeds te Amsterdam bestaat, ten einde tot meerdere samenwerking te geraken met verschillende Riks en Gemeente- autoriteiten alhier, hetgeen zeer zeker op den goeden gang van zaken een gunstigen invloed zoude hebben. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1481