53 92 Openbare scholen. Tot secretaresse-plaatsvervangster werd Mevr, de Geus benoemd als gevolg van het optreden als secretaresse van Mevr, de Monté ver-Loren, terwijl Mevr, van Rossem bereid gevonden werd, de plaats van Mej. Brouwer Huisinga in de sub-commissie voor de cursussen in methodiek te vervullen en Mej. Beydals die van Mevr. Meyer Ranneft in de sub commissie voor de Herhalingsscholen. Men kan wel zeggen, dat de meeste openbare scholen sedert de laatste maanden van het afgeloopen jaar in het teeken van de mobilisatie staan. Door inkwartiering in andere gebouwen en daarmede samenhangende bekorting der schooltijden, zijn op vele scholen de uren aan het hand werkonderwijs besteed, besnoeid. De sub-commissie vertrouwt echter, dat de onderwijzeressen hare uiterste krachten zullen inspannen, om de nadeelige gevolgen van deze regeling op de resultaten van het handwerkonderwijs tot een minimum te beperken. Vele onderwijzeressen moeten zich in deze abnormale om standigheden ook behelpen, wat bergruimte van leermiddelen en werk der leerlingen betreft, terwijl sommigen het werk, dat onderhanden was in den steek moesten laten. Op de verschillende klachten zou men met eene variant kunnen antwoorden: „a la mobilisation comme a la mobilisation”. Tot de gevolgen der huisvesting in de gebouwen van andere scholen behoort ook, dat het handwerkonderwijs onder de gewone schooltijden gegeven wordt in lokalen, waarin tegelijkertijd de tot de klasse behoorende jongens onderwijs genieten. Verkieslijk is het echter, zooals in vele scholen in dat geval geschiedt, twee handwerkklassen in hetzelfde lokaal te zamen te brengen. Op eene enkele school wordt het handwerkonderwijs aan zes klassen tegelijk in het gymnastieklokaal gegeven, dat zelfs in één geval tevens dienst doet als garderobe, zoodat de frischheid van de atmosfeer er te wenschen overlaat. Edoch, ’t zijn alles noodtoestanden en de sub-commissie waardeert de vindingrijkheid, waarmede het vraagstuk om VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1482