53 93 1 de onderwijzeressen, die meestal aan verschillende scholen verbonden zijn, in de gelegenheid te stellen al hare lessen te geven, is opgelost. Een ander gevolg van de mobilisatie is de groote plaats, die het breien weder in de samenleving is gaan innemen. Tot de sub-commissie kwam het verzoek adhaesie te betuigen aan den wensch van de commissie voor het breien van pols- mofl'en voor militairen, deze op de scholen te laten ver vaardigen. ’t Handwerkcomité meende echter hierop niet te kunnen ingaan, 1°. wegens de storing in het leerplan, die van inwilliging het gevolg zou zijn, 2°. wegens den langen tijd, dien ’t zou duren eer de moffen afgeleverd zouden kunnen worden in verband met de beperkte uren aan hand werken besteed. De voldoening aan een verzoek om militaire sokken op de lagere scholen te laten herstellen, werd op dezelfde gronden ontraden en bovendien, omdat de leerlingen der lagere scholen te jong en onervaren zijn om dergeljjk moeilijk werk te verrichten. De sub-commissie meende, dat dit eerder op den weg der herhalingsscholen zou liggen. In de vergadering der Sub-Commissie werd naar aanleiding hiervan voor ’t geven van handwerkenderwjjs aan jongens gepleit, opdat dezen later hun militairen dienst vervullende, in staat zullen zijn zelf hunne kleeren te onderhouden. Dat voor een goeden gang van het onderwijs op de school veel afhangt van de le-klasseonderwijzeres, bleek ook weder in het afgeloopen jaar. Is deze eene flinke, energieke vrouw met liefde voor haar vaak, dan bezielt haar geest de meeste onderwyzeressen en zjjn de resultaten van het handwerkonderwijs heel wat beter dan in die scholen, waar eene slappe persoon aan het hoofd staat. Bovendien is het wenschelijk, dat zij geene andere belangen heeft dan die van ’t onderwijs, zoodat zy er zich geheel aan geven kan, terwijl natuurlijk eene goede gezondheid een eerste ver- eischte is. Over het algemeen laat de verhouding tusschen le- en 2e-klasseonderwyzeressen niet te wenschen over, soms is deze zelfs zeer goed, wat natuurlijk gunstigen invloed heeft op den gang van het onderwys. De meeste hooiden der scholen waren tydens het bezoek VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1483