53 94 der afdeelingen aanwezig of hadden, indien zij wegens ambtsbezigheden daarin verhinderd waren, gezorgd dat hunne plaatsvervangers aangetroffen werden. Velen beseffen het nut van het handwerkonderwijs en slagen erin, ook als het buiten de schooltijden gegeven wordt, het verzuim der leerlingen tot een minimum te be perken, een schoon resultaat op 2e-klassescholen, waar huiselijke omstandigheden het verzuim dikwjjls bevorderen. Van eene 2e klasseschool met groote klassen wordt zelfs gerapporteerd, dat de leerlingen met zoo’n ambitie werken, dat zij, niettegenstaande de jongens dien middag vrij hebben, het betreuren, wanneer de handwerkles geëindigd is. Valt er over ’t algemeen over de orde op de scholen niet te klagen, op sommige wordt niet genoeg op de zindelijk heid gelet en zou men meer strengheid wenschen ten opzichte van vuile handen der leerlingen. Op eene 2e-klasseschool liet het werk in de drie laagste klassen te wenschen over, waarschijnlijk omdat deze toe vertrouwd waren aan jonge, onervaren onderwijzeressen. ’t Is dan ook eene dwaling te meenen, dat de eerste klassen de gemakkelijkste zjjn voor de onderwijzeresintegen deel, hoeveel geduld en tact is er niet toe noodig, jonge kinde ren de beginselen van de vrouwelijke handwerken te leeren? Wordt er over 't algemeen netjes gemerkt, op ’t breien en de houding van de hand daarbij moest moest dikwjjls aanmerking worden gemaakt, wat mogelijk te wijten is aan de mindere plaats, welke het breien in latere jaren in’t huis gezin is gaan innemen; meestal toch is het duidelijk aan de meerdere gelijkheid van het werk te zien, indien de leer linge gewend is, thuis te breien. Leveren verschillende scholen goed en flink naaiwerk op, nette knoopsgaten behooren tot de uitzonderingen en ook is ’t fianehiaaien nog niet algemeen genoeg. Dikwjjls treft men den flaneelsteek op den naailap aan, waar hjj toch eigenlijk niet thuis behoort. Maas- en stopwerk ziet er meestal netjes uit en meer en meer leggen de onderwijzeressen zich er op toe, de praktijk te benaderen, zooals blijkt uit het keperstoppen in keper, inplaats van in linnen weefsel. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1484