53 95 het onderwijs Het verstellen in bont en wit goed en in breiwerk wordt meestal met zorg uitgevoerd. Somtijds bleken de leerlingen zich ook rekenschap te kunnen geven van de wjjze, waarop dit behoort te geschieden. Op sommige scholen laten de modellen der kleeding- stukjes te wenschen over, wat verhoudingen betreft, niet tegenstaande deze laatste in de theorieschriften juist waren weergegeven. Niet genoeg kan de Sub-Commissie de gewoonte toejuichen, die op eenige scholen bestaat, om in de hoogste klassen b.v. maandelijks door de leerlingen verstelwerk van huis te laten meebrengen, waarop zij het geleerde kunnen toepassen en zoodoende met de praktijk vertrouwd raken. Waar bij vele onderwijzeressen een streven merkbaar is, het handwerkonderwys zoo aantrekkelijk mogelijk te maken door het doen vervaardigen van voorwerpjes, wil het ons toch voorkomen, dat zij ervoor waken moeten, het doel van het handwerkonderwys op de lagere school, n.l. het leeren van de techniek, niet uit het oog te verliezen. Door eene der Commissieleden werd geconstateerd, dat de verandering van de hand werkuren op de B. S. niet nadeelig geweest is voor de resultaten van aan die scholen.. In het afgeloopen jaar werden alleen proeflessen gegeven door sollicitanten voor vacatures van le-klasseonderwyzeres, daar er in die van de 2e klasse door de benoeming van tyde- lijke krachten voorzien werd. Met genoegen nam de Sub-Commissie kennis van het besluit van B. en W., inzake de voorbereiding ter benoeming van onderwijzeressen 2e klasse in handwerken, volgens welke „Regelen” eene lijst aangelegd wordt van caudidaten, die in de eerste plaats in aanmerking komen. Het peil van de proeflessen voor de vacatures van 2e-klasseonderwijzeres zal daardoor zeker verhoogd worden. Dat door versnippering van lesuren ongewenschte toe standen in het leven geroepen worden, bleek bij een bezoek aan eene B S. waar, daar op dat uur alleen de beide laagste klassen handwerkles ontvingen, de le-klasseonder wyzeres afwezig was en bij navraag bleek, dat met goed- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1485