53 96 Herhalingsscholen. vinden van het hoofd der school, zij slechts bij uitzondering’ op dien dag en dat uur ter plaatse was. Onwillekeurig rees de vraag,: Waarom niet op alle B. S. denzelfden regel gevolgd, door b.v. de laagste klassen van 1112 uur te laten handwerken, zooals op vele geschiedt, terwijl op de meeste gemengde B. S. de hoogere klassen van ll’/2123/4 uur handwerkles ontvangen. De le-klasseonderwijzeres behoeft dan slechts een half uur vroeger in de school aanwezig te zyn. Nu treft men B. S. aan, waar op drie, vier en vyf ver schillende dagen in vak k. les gegeven wordt. Is er echter geene verandering in de dagen en uren te brengen, late men dan bepalen, dat de le-klasseonderwijzeres ge durende alle uren, waarin handwerkles gegeveven wordt, in de school aanwezig behoort te zijn. Van het herhalingsonderwüs wordt druk gebruik gemaakt, zoodat er op de meeste scholen vele leerlingen zijn. Is eene enkele school minder bezocht, zoo is dit waarschijnlijk te wijten aan de nabijheid van bijzondere avondscholen. Behalve dat op alle scholen het breien, verstellen, mazen en stoppen herhaald worden, vervaardigen de leerlingen onderkleeding voor zichzelf, zooals hemden, broeken, rokken en nachtjaponnenop sommige huishoud- en andere schorten. Ook brengen de leerlingen wel verstelwerk van huis mede, wat ook zeer nuttig is. Op eene school, waar het aantal leerlingen met ’t begin van den cursus met veertig vermeerderd is, schijnt veel animo voor het handwerken te bestaan in de hoogste klasse wor den, nadat de onderkleeren met succes gemaakt zijn, door de handigste meisjes wel eens dienstbodejaponnen vervaardigd. In eene andere leeren de leerlingen wollennaaien door het maken van eenvoudige blouses en cheviotrokken. Het onder goed, dat daar vervaardigd was, zag er netjes en degelijk uit, Verscheidene leerlingen der herhalingsscholen blijven eenige jaren de hoogste klasse bezoeken en werken op die manier verschillende kleedingstukken voor zichzelf af. Ook ’t kookonderwijs blijft in den smaak der leerlingen vallen. VERSLAG LAGER OUDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1486