53 97 Cursus in Methodiek. Bijzondere Scholen. De byzondere scholen verkeeren in zooverre in gunstiger omstandigheden dan de openbare, dat zij, wat de gebouwen betreft, niet lyden onder de gevolgen van de mobilisatie. Het aantal van de bezochte scholen vermeerderde in het afgeloopen jaar met een vijftal gemengde, waarvan gebleken was, dat ook de handwerken er tot de onderwezen vakken behooren. Daar op enkele daarvan het aantal vrouwelijke leerlingen van 1—7 varieert, is ’t handwerkonderwijs op die scholen uit de aard der zaak meer individueel dan klassikaal. Dikwijls laat men op de byz. scholen de leerlingen begin nen met haken, daar men dit gemakkelijker vindt dan breien. Ook geeft men het vervaardigde dadelijk mede naar huis, waartegen de leerlingen natuurlijk geen bezwaar heb ben, maar waardoor de bezoeksters weinig van de resultaten 7 Nadat den laatsten Zaterdag in April de diploma’s uitge reikt waren (eene onderwijzeres ontving het diploma iets later) begon in Mei de nieuwe cursus. Het spijt de Sub-Commissie te moeten meedeelen, dat dit jaar slechts de cursus voor niet-geëxamineerde onderw.essen gehouden werd. Voor dien voor geëxamineerden gaven zich niet genoeg candidaten op om er een cursus voor te openen. Wel kwamen er later klachten, dat er wel degelyk liefhebsters wa ren, maar dat deze zich niet hadden opgegeven, daar zij niet op de hoogte waren van de oproeping. In hoeverre deze klacht gegrond is, valt moeilyk uit te maken, daar er altyd tijdig eene advertentie door B. en W. in een nieuwsblad geplaatst wordt en gewoonlyk de hoofden van scholen met den in houd ervan in kennis gesteld worden. De nieuwe cursus wordt geleid door Mej. Nater, die steeds tracht hare toehoorsters te doen inzien, dat de leerlingen der lagere scholen zooveel mogelijk voor de praktijk bruik baar gemaakt moeten worden en men behalve voor een modelkleedingstuk zich niet krampachtig moet vasthouden aan vaste maten en verhoudingen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1487