53 98 te zien krijgen. Op sommige scholen wordt echter gehoor gegeven aan den wensch der afdeeling, het werk dat af is, te bewaren tot na het bezoek der leden. Daar er zelden ambulante le onderw.essen of volontaires op de bijz. scholen aangetroffen worden, deelt men by ziekte eener onderw®9 hare klasse meestentijds by eene andere in, hetgeen echter niet bevorderlijk is voor de vorderingen der leerlingen. Aan theorie wordt over ’t algemeen weinig gedaan, waar door de kans ontstaat, dat de leerlingen zich van te voren geen rekenschap geven van hetgeen zy gaan maken. Op sommige gemengde en gesubs. scholen nadert het leerplan voor de handwerken zeer dicht dat van de openbare. Op enkele gemengde scholen nemen de jongens deel aan het handwerkonderwys, soms naar keuze; het kan niet anders, of het zal hun later ten goede komen. Op verscheidene gemengde scholen worden tydens de hand werkles twee of meer klassen onder eene onderw68 gecom bineerd of deelen twee onderw.essen het lokaal. Op enkele scholen laten orde en netheid te wenschen over, op andere zyn deze niettegenstaande de groote klassen zeer goed. Op eenige gemengde scholen wordt eerst met het vyfde halfjaar met handwerken begonnen, w'aardoor de onderwij zeressen veel moeite hebben aan de leerlingen de andere manier van werken, die zij zich öf thuis öf op breischooltjes eigen gemaakt hebben, af te leeren. Op vele niet gesubs. scholen blijven de fraaie handwerken hoofdzaak, daar de nuttige minder in den smaak der leer lingen vallen. Van eene niet gesubs. gemengde school wordt gerappor teerd, dat het werk der leerlingen een netten indruk maakt, van eene andere, dat niettegenstaande ’t gering aantal leer lingen, het er niet zeer verzorgd uitziet. In verband met de mobilisatie werden op eene gesubs. meisjesschool voorwerpen vervaardigd voor de militairen en het Koode Kruis, op eene niet gesubs. meisjesschool militaire sokken gestopt en aangebreid. Op eene niet gesubs. meisjesschool met groote klassen VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1488