53 99 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Cursussen in Paedagogiek IV. Herhalingsscholen. wordt de ambitie der leerlingen opgewekt door ’t laten vervaardigen van kleedingstukjes voor eene Kerstuitdeeling, op andere mogen de leerlingen tegen het St. Nicolaasfeest fraaie handwerkjes maken, die geschikt zijn voor geschenk. Op eenige gesubs. meisjesscholen, waarvan de eerste zes klassen drie uur handwerkles per week ontvangen, wordt veel werk van breien gemaakt, zoodat in ieder van drie elkaar opvolgende klassen eene kous gebreid wordt. Niet tegenstaande de groote klassen is de houding van de hand der leerlingen bij het breien zeer goed. Op eene gesubs. gemengde school, waar de le onderwes ambulant zou worden, is dit tot spyt van de betrokken afdee- ling nog niet geschied. voor onderwijzeressen in handwerken. Niettegenstaande er reeds sedert eenige jaren sprake is van wijziging inzake de Herhalingsscholen in deze Gemeente en er zelfs plannen zijn ontworpen en ingediend, o. a. ook door onze commissie, is de toestand in ’t jaar, waarover dit verslag loopt (van 1 October 1913 tot 30 September 1914) grootendeels gelyk gebleven aan dien van vorige jaren. Het De lessen aan de vier afdeelingen van den cursus in pae dagogiek onder leiding van de heeren P. Rauwerda, J. L. Hooftman, P. Bakker en A. Brummel werden geregeld voort gezet. Het aantal leerlingen, dat aanvankelijk 78 bedroeg, verminderde tot 61. De leden der Sub-CommissieMej. S. H. Croiset en de heeren A. van Rij en J. Fillekes werden bij besluit van B. en W. van 9 Oct. 1914 benoemd tot leden eener commissie, belast met het instellen van een onder zoek naar de vorderingen der leerlingen. Op drie avonden in de maand October'had dat onderzoek voor 60 leerlingen plaats in de openbare burgerschool aan de van Merlenstraat. Het resultaat was, dat aan 57 handwerk onderwijzeressen het diploma kon worden uitgereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1489