151 M2. 627 155 94 607 1597 632 435 135 162 zoodat de afzonderlijke wandelpaden in de Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwe park, in de Nieuwe Scheveningsche Bosch- De in dezen staat vermelde bloembollen werden, uitgenomen de 20000 sneeuwklokjes, o.m. gratis beschik baar gesteld door de firma Gebroeders de Graaff te Leiden, welke tengevolge van den oorlog een zeer groot surplus aan bloembollen had, onder voorwaarde, dat de tulpenbollen het eigendom van voornoemde firma blijven en haar te zijner tijd worden teruggezonden. De dennenbeplanting in de Westduinen -werd uitge breid met eene oppervlakte van 1,68 H.A., terwijl voor verdere uitbreiding wederom eene oppervlakte van 2,27 H.A. w’erd verdolven. De afzonderlijke wandelpaden in de Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwe park, in de Nieuwe Scheve- „Zorgvliet” 45776 ningsche Boschjes en in het Villapark hadden op 1 Januari 1914 een oppervlakte van welke oppervlakte vermeerderd werd door den aanleg van een pad: lo. langs de stoomtrambaan in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes, ter lengte van 192 M. met 2o. voor verbinding van den Klatteweg en Kweekerijweg, ter lengte van 68 M. met 3o. in verbinding met het Riouwpad, ter lengte van 31 M. met 4o. langs den Tolweg, ter lengte van 179 M. met 5o. in de beplanting tusschen de Groot- Hertoginnelaan en den vijver op „Zorg vliet”, ter lengte van 498 M. met 6o. in de beplanting langs de beek op „Zorg vliet”, ter lengte van 177 M. met 7o. in het duinpark tusschen den Pomp stations- en den Klatteweg, ter lengte van 150 M. met en door verbreeding van: lo. een bestaand pad in de Nieuwe Scheve ningsche Boschjes met 2o. het Burgemeesterpad in de Schevening sche Boschjes met n V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 149