53 100 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Aan een drietal Herhalingsscholen voor jongens n. 1. die aan de Ammunitiehaven 10, aan de Kerkstraat 18 en aan de Sirtemastraat 179 werd onderwijs gegeven van 1 October 1913 tot 31 Maart 1914 zonder verdere voortzetting. Aan ééne, die aan de Vliegerstraat 28, werd het onderwijs na 31 Maart 1914 voortgezet 4 avonden per week voor alle bepaalde leervakken tot 30 Juni 1914, terwjjl aan de overige scholen voor jongens, nadat tot 31 Maart telkens 4 avonden per week onderwas was gegeven, dit werd voortgezet van 1 April tot 30 September 1914 gedurende 2 avonden per week. In dit geval verkeerden de herhalingsscholen aan de Van Dijckstraat 55a, aan het Rjjswijksche Plein 38 en aan de Badhuiskade 27, waar Dinsdag en Donderdag, die aan de Achter Raamstraat 10 en aan de Hemsterhuisstraat 2d, waarop Maandag en Dinsdag school werd gehouden. Natuurlijk ging bij de vijf laatstgenoemde de inkrimping van het aantal lesuren per week gepaard met inkrimping van het aantal leervakken. De beide zomer-cursussen voor jongens, aan de Hoefkade 101 en aan de Van Damstraat 1, werden gehouden van 1 April tot 23 September 1914, gedurende twee avonden per week, n.l. op Dinsdag en Donderdag. De lessen aan alle herhalingsscholen voor jongens werden gegeven van ’s avonds 7 tot 9 uur. aantal, de inrichting, het leerplan enz. heeft geen verande ring ondergaan. De zomercursussen, die nog steeds tijdelyk zijn, met telkens afwisselend personeel buiten de hoofden, zijn nog niet tot definitieve inrichtingen gevormdde wensch der sub-commissie voor het herhalingsonderwijs om in eenige stadsdeelen nieuwe scholen in te richten en in andere, waar ’t getal leerlingen voortdurend gering blijft, de scholen op te heffen of met andere te vereenigen, is niet vervuld; even- zoo is het gegaan maar waartoe nog meer onvervulde wenschen te vermelden, die reeds in vorige jaarverslagen een plaatsje hadden gevonden. Het aantal Herhalingsscholen in de Gemeente bleef 19, n.l. elf voor jongens en acht voor meisjes. 1. Duur van den cursus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1490