53 101 Onder wijzend Personeel. Onder de hoofden der herhalingsscholen kwam in het afgeloopen leerjaar geen verandering. De sub-eommissie beschouwt dit als een groot voordeel voor een goeden en geregelden gang van het onderwijs. Bij de vervulling hunner taak ondervonden zij geen meldenswaardige moeilijkheden en de meesten hebben ook geen bijzonderheden er van te vermelden. Zij regelden den gang van het onderwijs en de zaken van de bibliotheek, hielden toezicht bij het komen en gaan der leerlingen en vielen in by afwezigheid van een onderwijzer. Eenige gaven geregeld zelf onderwys in eene klasse, 2, 3 of 4 avonden per week, telkens 1 uur, anderen steunden de zwakkere leer lingen, die achterlijk waren door tusschentydsche opname of door gedwongen verzuim. Een enkele gaf zelf de lessen in handenarbeid, een ander onderwees eene afdeeling, waar van de meisjes zich voorbereidden voor eenig examen. Deze geeft les aan de verst gevorderde leerlingen, gene verleend bystand bij het kookonderwys. Ook het nagaan der ver zuimen vordert by sommigen nog al een deel van den tijd. Een enkele kan geene bijzonderheden omtrent de vervulling zijner taak vermelden, omtrent de goede verstandhouding tusschen hoofd en personeel, diens plichtsbetrachting en de weinige verzuimen, benevens de afwezigheid van vacatu ren. Het geheele aantal verzuimen gedurende den cursus van één jaar bedroeg aan deze inrichting, waarvan buiten Van de acht herhalingsscholen voor meisjes werd aan een zestal, n.l. Korte Lombardstraat 4, Zwarteweg 635, Zusterstraat 121, Hoefkade 99, Schelpkade 43 en Duinstr. 10 onderwys gegeven gedurende negen maanden, van 1 Oct. 1913 tot 30 Juni 1914, steeds vier avonden per week, terwijl de beide overige, Korte Lombardstraat 11 en Zuidwal 65 het ge heele jaar, van 1 October 1913 tot 30 September 1914, geopend waren en wel tot 31 Maart gedurende 4 en vanaf 1 April gedurende 2 avonden per week op Maandag en Dinsdag. Alle lessen aan de herhalingsscholen voor meisjes werden gegeven ’s avonds van 6 tot 8 uur. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1491