53 102 III. Leerlingen. van 134 138 het hoofd acht onderwijzers werkzaam waren, slechts 23. Bij de onderwijzers aan de herhalingsscholen waren de mutaties in dit leerjaar zeer gering. Aan de meeste inrich tingen werkte het personeel van den vorigen cursus. Over lijden kwam niet voor. In de plaats van de twee overledenen, in het vorige verslag vermeld, werden nieuwe onderwijzers aangesteld. Voor de gewone leervakken werden enkele onderwijzers tijdelijk benoemd, uitsluitend waar ’t groote aantal leerlingen dit noodzakelijk maakte. Wel werden tijdelijk werkzaam gesteld de onderwijzers aan de beide zomercursusseneveneens aan verschillende inrichtingen de onderwijzers voor boekhouden, teekenen en voor machine- en snelschrijven of de onderwijzeressen voor handwerken en voor kook- en huishoud-onderwys. De mobilisatie op 1 Augustus 1914 had slechts invloed op een der zomercurssen, waar de opgeroepen onderwijzer ge durende het overige van den tijd door het hoofd vervangen werd. Het verzuim van ’t personeel was in dezen cursus uiterst gering. De onderwijzers vervulden hunne taak met voldoenden ijver, opgewektheid en toewijding. Het oordeel hierover is in het algemeen zeer gunstig. Wel zijn de resul taten van het onderwijs bij den een beter dan bij den ander. Sommige onderwijzers toch bezitten het zeer gewenschte talent om hunne leerlingen in den korten tijd, dien deze vaak voor de school beschikbaar hebben, zelfs nog behoorlijk het huiswerk te verzorgen. Het is aan deze inrichtingen niet alleen wenschelijk, vruchtdragend onderwijs te geven, maar dit ook te doen op een aangenamen, prettigen toon, want dan zullen de leerlingen met des te meer lust de school bezoeken en er meer belang in stellen. Voor den cursus van het herhalingsonderwys, die met 1 October ’13 een aanvang nam, meldden zich aan: Voor de scholen C.254 jongens en 532 meisjes, D.309 B.73 C. enD. 79 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. n JJ IJ JJ JJ JJ en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1492