53 103 en 174 81 34 j 283 154 89 In totaal hebben zich dus aangemeld 715 jongens en 804 meisjes, samen 1519 leerlingen. Van deze werden toe gelaten 677 jongens en 775 meisjes, in ’t geheel dus 1452 leerlingen. Afgewezen werden alzoo 38 jongens en 29 meisjes, terwijl buitendien nog 6 jongens niet waren opgekomen, hoewel zy zich eerst hadden aangegeven. Bij het vorig jaar vergeleken, toen 700 jongens en 901 meisjes het onderwijs volgden, is er dus een achteruitgang in het aantal leerlingen van 23 jongens en 126 meisjes. Een teruggang van ruim 9 °/o. Waaraan dit treurig verschijnsel is toe te schrjjven, is voor de Sub-Commissie een raadsel, waarvoor zij geen voldoende oplossing weet te vinden. Is het gebrek aan leerlust by het opkomend geslacht en van mindere belangstelling van de zyde der ouders om hunne kinderen eene meer uitgebreide ontwikkeling mee te geven in den strijd om het bestaan, dan weet de Sub-Commissie geen ander geneesmiddel dan den leerplicht uit te breiden, zoodat deze ook het herhalings- onderwijs omvat. Het„dwingt ze om in te gaan” worde dan ook hier het wachtwoord. Van de leerlingen was deze cursus: de eerste: voor 375 jongens en 395 meisjes, de tweede: 174 de derde: 81 de vierde of vijfde: 34 De hoogste klasse eener dagschool hadden doorloopen: 410 jongens en 518 meijes, terwijl eene vervolgklasse was bezocht door 124 jongens en 81 meisjes. Van eene enkele inrichting waren hiervoor geen juiste opgaven op te geven. De meeste klassen der herhalingsscholen waren bezet door 10 tot 20 leerlingen, ofschoon er ook enkele voorkwamen, die hier buiten vielen. Zoo was er ééne klasse van slechts 2 leerlingen, maar er waren er ook van 22 tot 34, eene zelfs van 37 leerlingen. Een minder gunstig verschijnsel is, dat er van de leer lingen 183 jongens en 398 meisjes waren, die reeds langer dan een jaar de dagschool verlaten hadden, waardoor veel van het vroeger geleerde verloren was gegaan. Tengevolge daarvan moest er eerst vrijwat tijd besteed worden om het verlorene weer in te halen. Dit zou niet het geval zijn„ VERSLAG LAGER ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1493